Basisondersteuning en extra ondersteuning

Basisondersteuning

Basisondersteuning is door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijszorg die een school aan alle kinderen moet kunnen bieden. De basisondersteuning geldt voor alle scholen binnen een samenwerkingsverband. Hoe smaller de basisondersteuning, hoe eerder een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning en andersom. De basisondersteuning wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

De basisondersteuning is niet landelijk vastgesteld. Samenwerkingsverbanden bepalen zelf het niveau van basisondersteuning die de scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. De basisondersteuning kan dus verschillen per regio. De kwaliteit van de basisondersteuning moet minimaal voldoen aan door de onderwijsinspectie vastgestelde normen. Dit zijn onder andere afspraken met betrekking tot:

  • Een aanbod voor kinderen met dyslexie of dyscalculie.
  • De toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor kinderen die dat nodig hebben.
  • Programma’s en methodes op het gebied van sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen.
  • Een protocol voor medische handelingen.
  • De bekwaamheidseisen die aan het personeel worden gesteld.

Extra ondersteuning

Het samenwerkingsverband geeft scholen geld waarmee zij extra ondersteuning op maat kunnen inzetten. Een school kan deze extra middelen gebruiken om de basisondersteuning verder te verbreden met expertise vanuit de school zelf of met expertise van buitenaf. De school kan er ook voor kiezen om de ondersteuningsmiddelen te gebruiken om een (tijdelijke) plaatsing op het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs in te kopen.

De extra ondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Hoe smaller de basisondersteuning is gedefinieerd, hoe eerder uw kind in aanmerking komt voor extra ondersteuning en andersom. Het zal per samenwerkingsverband verschillen of scholen binnen het regulier onderwijs kinderen met extra ondersteuning (dichtbij huis) goede ondersteuning kunnen bieden of dat er door het samenwerkingsverband gekozen wordt voor gespecialiseerde speciale scholen.

Voor alle kinderen die op school extra ondersteuning nodig hebben stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en daarmee ook op het ontwikkelingsperspectief.