Bescherming persoonsgegevens

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt er door het samenwerkingsverband beoordeeld of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Hiervoor heeft het samenwerkingsverband gegevens nodig van uw kind. Indien uw kind ook gebruik maakt van voorzieningen binnen de Jeugdzorg, dan heeft niet alleen de school/het samenwerkingsverband maar ook de gemeente gegevens nodig.

Inzage- en correctierecht

U hebt als ouder recht op inzage in het onderwijskundig rapport. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens geldt het zogenaamde correctierecht. Indien u ziet dat er persoonsgegevens van uw kind feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dan kunt u vragen om aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming van deze gegevens.