Bestuur en Organisatie

Gegevens van organisatie

Naam van de instelling: Balans
Kvk nummer: 404.80.851
RSIN nummer: 007446871
Bezoekadres Balans: Kosterijland 7, 3981 AJ Bunnik
Postadres Balans: Kosterijland 7, 3981 AJ Bunnik

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Oudervereniging Balans heeft de ANBI-status (nummer RSIN 07446871). De vereniging heeft de behartiging van de belangen van ouders die kinderen hebben met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag tot doel.

Dit doel wordt bereikt door:

  • het aanbieden van informatie, hulp en steun aan de doelgroep
  • het geven van voorlichting aan de leden en derden onder andere door het uitgeven van een tijdschrift
  • het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden door het vormen van regionale afdelingen
  • het onderhouden van contacten en samenwerken met andere organisaties waar deze door hun activiteiten de doelstellingen van de vereniging kunnen ondersteunen
  • het verwijzen van leden en derden naar instanties die hulp kunnen verlenen en het onderhouden van contacten met deze instanties
  • het stimuleren van het tot stand komen en in stand houden van adequate voorzieningen ten behoeve van de doelgroep van Balans
  • het bevorderen van research- en ontwikkelingswerk op de gebieden van (vroegtijdige) onderkenning, preventie, behandeling en nazorg, behandeling en nazorg, het signaleren van leemten in de hulpverlening, het bevorderen van bijscholingsactiviteiten, het opkomen van belangen van de vereniging daar waar het gaat om gelijke behandeling.

Functie van bestuurders

Het bestuur bestaat momenteel uit 6 leden.

Het huidige bestuur

Harry Hilderink
Ineke Moerman
Petra Pronk
Marcel Reining
Hans van Scheijen
Manon Wennink

Beloningsbeleid bestuur

Bestuurders van de vereniging ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Bestuurders kunnen ter beoordeling van de ledenraad recht hebben op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen een niet bovenmatige vacatievergoeding ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de vereniging.

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Beloningsbeleid directie en personeel

De directeur is voor 55,56% aangesteld bij Balans. Het jaarinkomen valt binnen het maximum van 158.000 Euro volgens de VFI Beloningsregeling. Aan de directie zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Directie en personeel vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Meerjarenbeleid

Oudervereniging Balans is eind 2017 een intensief strategisch traject gestart, dat in de eerste helft van 2018 heeft geleid tot een nieuwe strategie met meerjarenbeleidsplan. Bekijk hier de presentatie over dit beleidsplan.

Balans beleidsplan 2018 – 2020