Curatele, bewind en mentorschap

Vanaf achttien jaar is een kind meerderjarig en handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat het rechtshandelingen kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid, zoals het kopen van een auto. Soms is een jongere onvoldoende bekwaam om deze handelingen uit te voeren of voor zichzelf te zorgen. Er is dan een mogelijkheid om een maatregel als curatele, bewind of mentorschap in te zetten.

Curatele, bewind en mentorschap zijn maatregelen voor jongeren die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren met een verslaving of een verstandelijke beperking. Deze maatregelen zijn vooral bedoeld om de jongere te beschermen tegen anderen die misbruik kunnen maken van de situatie. De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen.

Het is belangrijk om na te gaan of de maatregel echt nodig is. Ook zonder een curatele of bewind kunnen geld en goed vaak uitstekend worden beheerd, bijvoorbeeld door een tijdelijke volmacht. Daarnaast kunnen bepaalde familieleden volgens de wet ook zonder curator of mentor een beslissing nemen over een medische behandeling.

Curatele

 • Ondercuratelestelling is bedoeld voor jongeren die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren met een psychiatrische aandoening of drank- of drugsmisbruik.
 • Met een ondercuratelestelling worden persoon en vermogen beschermd.
 • Iemand verliest hierbij handelingsbekwaamheid en kan dus niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten.
 • De curator behartigt de financiële en andere belangen van de onder curatele gestelde.

Bewind

 • Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor jongeren die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben. Het is niet altijd nodig om alle goederen onder bewind te stellen.
 • Met een onderbewindstelling wordt het vermogen van de betrokkene beschermd.
 • Iemand mag niet meer zelf beslissen over goederen die onder bewind staan.
 • De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de betrokkene.

Mentorschap

 • Mentorschap is bedoeld voor jongeren die hun persoonlijke belangen (geen belangen rondom geld en goed) niet meer kunnen behartigen. Dit zijn bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten. Het zijn voornamelijk beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Met een mentorschap wordt de betrokkene op het persoonlijke vlak beschermd.
 • Iemand mag niet zelf beslissen over verzorging, verpleging en behandeling.
 • De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.

Meer informatie