Docenten en passend onderwijs

Een van de doelstellingen van passend onderwijs is dat leraren worden opgeleid in het omgaan met verschillende leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van buiten de klas of op een speciale school. Hiervoor is door de overheid extra geld vrijgemaakt.

Persoonlijk budget

Leraren in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs krijgen een persoonlijk budget. Daarmee kunnen ze zich verder professioneel ontwikkelen.

On- en onderbevoegde docenten

De VO-Raad erkent dat er een probleem is met het aantal onbevoegde docenten in het VO en dat hier een oplossing voor gevonden moet worden. Schoolbesturen moeten onbevoegde en onder bevoegde docenten in de gelegenheid stellen om binnen de in de CAO vastgelegde termijn de betreffende bevoegdheid te halen via gerichte bij- en nascholing. Daarnaast zet de VO-Raad in op een betere monitoring van en verantwoording over de bevoegdheden van het personeel.