Gecertificeerde instellingen

Gecertificeerde instellingen zijn instellingen die van overheidswege gecertificeerd zijn om kinderbeschermingsmaatregelen en maatregelen in het kader van de jeugdreclassering te mogen uitvoeren. Zonder certificaat mogen deze maatregelen niet door een instelling worden uitgevoerd omdat de werkzaamheden diep ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer van het kind en zijn gezin.

Certificering

Instellingen kunnen alleen een certificaat ontvangen als zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen die zijn uitgewerkt in een zogenaamd normenkader. Dit betekent dat de gecertificeerde instelling moet voldoen aan de in de wet omschreven kwaliteitseisen en aan de normen die bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de uitvoering van de jeugdreclassering worden gehanteerd, zoals branchecodes, methodes of bepaalde programma’s.

Deze normen worden gezamenlijk opgesteld door rijk, gemeenten en uitvoerders van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Deze normen zijn vastgesteld bij ministeriële regeling. Instellingen kunnen alleen een certificaat ontvangen van een instelling die tot certificering bevoegd is.

Voorlopig certificaat

Een instelling die kinderbeschermingsmaatregelen en maatregelen van de jeugdreclassering uitvoert kan ook een voorlopig certificaat ontvangen. Een voorlopig certificaat wordt verleend als de verwachting bestaat dat de instelling uiterlijk binnen twee jaar zal voldoen aan de kwaliteitseisen en gehanteerde normen.

Kwaliteitseisen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen (instellingen belast met de uitvoering jeugdbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering).

Gemeenten kunnen de kwaliteit bewaken door eisen te stellen aan de diensten die door een jeugdhulpaanbieder geleverd worden of door gebruik te maken van keurmerken, klachtenregistratie en klanttevredenheidsonderzoeken.

Wettelijk is er een aantal eisen vastgelegd waaraan een jeugdhulpaanbieder in ieder geval moet voldoen:

  • de aangeboden hulp moet verantwoord zijn. Dit omvat de verplichting geregistreerde professionals in te zetten;
  • er moet een hulpverleningsplan of plan van aanpak worden opgesteld;
  • de jeugdhulpaanbieder moet de kwaliteit op systematische wijze bewaken;
  • alle medewerkers van de jeugdhulpaanbieder en uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben;
  • calamiteiten en geweld moeten gemeld worden;
  • de jeugdhulpaanbieder is verplicht een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn werk uit te oefenen.

Voor instellingen die belast zijn met de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering gelden extra kwaliteitseisen omdat de instellingen ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van een kind en zijn gezin. Deze instellingen moeten dan ook van overheidswege geregistreerd zijn.