Gesloten jeugdhulp

Voor jongeren met ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen die de ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren, zal doorgaans een intensieve vorm van jeugdhulp met verblijf nodig zijn. Wanneer een jongere zich onttrekt aan de aangeboden hulp kan er besloten worden gesloten jeugdhulp in te zetten.

Gesloten jeugdhulp is een zware en intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp waarbij vrijheden van de jeugdige kunnen worden ingeperkt, met name om te voorkomen dat deze zich aan de hulp onttrekt. De gesloten jeugdhulp heeft de behandeling van jeugdigen met ernstige gedragsproblemen tot doel om hen voor te bereiden op deelname aan de maatschappij.

Besluit gesloten jeugdhulp

Voor gesloten jeugdhulp moet er sprake zijn van ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen die de ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren. De gesloten jeugdhulp moet ook noodzakelijk zijn om de jeugdige te behandelen, bijvoorbeeld wanneer jongeren zich onttrekken aan de geboden jeugdhulp. De vrijheidsbeperking moet in verhouding staan tot het doel wat daarmee bereikt wordt, namelijk het opgroeien naar zelfstandigheid, het zelfredzaam zijn en deelname aan de maatschappij.

Bij een besluit tot gesloten jeugdhulp moet iedere keer een afweging plaatsvinden of de omstandigheden zoals de ernst van de problematiek, de ernst van de belemmering in het opgroeien naar volwassenheid voldoende aanleiding geven om over te gaan tot de inzet van gesloten jeugdhulp.

De opgroei- en opvoedingsproblemen mogen niet op een andere minder ingrijpende wijze kunnen worden opgelost. De gesloten jeugdhulp is met andere woorden een laatste middel.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Binnen de gesloten jeugdhulp kunnen vrijheidsbeperkende maatregelen worden opgenomen. Ook  hier moet telkens worden bekeken of de maatregel gezien de omstandigheden noodzakelijk is. Als er andere minder ingrijpende mogelijkheden zijn om het doel te bereiken dan moeten die eerst benut worden. Een vrijheidsbeperkende maatregel mag alleen worden toegepast als deze in het hulpverleningsplan is opgenomen.

Gedwongen jeugdhulp

Gesloten jeugdhulp kan soms niet anders worden verleend dan op gedwongen basis. Toestemming van de jeugdige of zijn ouders is, in tegenstelling tot de vrijwillige jeugdhulp, voor gesloten jeugdhulp dan ook niet vereist. Als ouders en de jeugdige niet instemmen met gesloten jeugdhulp dan kan een rechterlijke machtiging op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) uitkomst bieden en kan de jeugdige worden opgenomen.

De Wet Bopz zal naar verwachting worden vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

Betrokkenheid familie

Familieleden en andere directbetrokkenen kunnen straks meer betrokken worden bij de beslissing of verplichte zorg nodig is. Familievertrouwenspersonen zullen advies en bijstand geven aan familieleden en andere directbetrokkenen van vrijwillig en verplicht opgenomen cliënten.