« Back to Glossary Index

Onderwijs aan kinderen die op school meer hulp nodig hebben dan het reguliere onderwijs ze kan geven. Het gaat om kinderen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en kinderen met gedragsstoornissen.

Voor toelating tot het speciaal onderwijs was voorheen een indicatie nodig. De indicatiestelling is komen te vervallen bij de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014. Deze indicatiestelling is vervangen door een procedure voor toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband op basis van toelatingscriteria die worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Om te komen tot een toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen maakt het samenwerkingsverband gebruik van deskundigen.

« Back to Glossary Index