« Back to Glossary Index

De plicht van het schoolbestuur om te zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven. Het passend onderwijsaanbod moet gerealiseerd worden binnen de eigen school of een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband. Zie ook: Ondersteuningsprofiel.

De zorgplicht is ingegaan met de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014.

« Back to Glossary Index