Informatie over uw kind en over passend onderwijs

Informatie over uw kind

U hebt recht op informatie over de schoolprestaties van uw kind. De school is verplicht u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van uw kind. Dit kan in een oudergesprek. Ook kunt u zelf contact opnemen met school. U kunt bijvoorbeeld een kopie van het leerlingvolgsysteem opvragen. Vaak is dit een mooie aanleiding tot een gesprek over hoe het gaat met uw kind. De school moet u dit overhandigen.

Als de school u geen informatie wil verstrekken – om wat voor reden dan ook – kunt u contact opnemen met de directie of het bestuur van de school.

Informatie over passend onderwijs

Als het goed is staat er uitgebreide informatie op de website van de school. Zo niet, dan moet de school u deze geven. Scholen moeten zowel ouders als leraren beter informeren.

Op 20 juni 2017 is de Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze voortgangsrapportage kijkt de staatssecretaris terug op (bijna) drie jaar passend onderwijs. Bij de start van passend onderwijs is uitgegaan van een invoeringsperiode van 2014 tot 2020. Daarvan is nu de helft verstreken. Een goed moment om de tussenbalans op te maken.

Er is al veel bereikt, maar het is duidelijk dat de aansluiting tussen onderwijs en zorg beter moet. Daar wordt, samen met het ministerie van VWS extra op ingezet, zodat de leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag ook de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Hiervoor kunt u ook een beroep doen op de onderwijs(zorg)consulenten.

Schoolkeuze

Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste school voor uw kind te vinden. Balans heeft een checklist opgesteld om ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften handvatten te bieden bij de keuze van een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs.

De checklist kan u helpen helder te krijgen of de beoogde school voldoet aan voorwaarden en kenmerken die voor u en uw kind belangrijk zijn. U kunt met de checklist in de hand verschillende informatiebronnen van school bestuderen, zoals de schoolgids, de website van de school en het ondersteuningsprofiel.

Checklist schoolkeuze

Lees ook onze Tips voor Ouders.