Inspraak passend onderwijs

Ouders hebben binnen de school en binnen het samenwerkingsverband via verschillende organen invloed op het beleid van passend onderwijs.

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin leraren en ouders (en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen) zitten. Via deze medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs invloed uitoefenen op het beleid van de school, onder andere over de extra ondersteuning die de school gaat bieden. De MR heeft adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van de school. Hierin staat welke ondersteuning de school aan de leerlingen kan bieden.

Ondersteuningsplan

Binnen het samenwerkingsverband maken scholen afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplanraad

Voor de medezeggenschap op het ondersteuningsplan wordt een ondersteuningsplanraad ingericht: een speciale medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband. De leden van deze nieuwe raad moeten ouders, leraren en of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.