Jeugdhulp

Gemeenten zijn binnen het nieuwe jeugdstelsel verantwoordelijk voor het treffen van jeugdhulpvoorzieningen. Zij geven op een laagdrempelige en herkenbare wijze advies en beslissen over het inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp. Ook zijn zij betrokken bij de toegang tot het gedwongen kader en het organiseren van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Als ouders of jeugdigen zelf vragen en zorgen hebben over de opvoeding, ontwikkeling, geestelijke gezondheid of veiligheid van een kind kunnen zij hiervoor terecht bij hun gemeente of een daartoe door de gemeente aangewezen instelling. Ook de huisarts, jeugdarts of een medisch specialist kan doorverwijzen naar de jeugdhulp.

Cliëntroutes jeugdhulp

Cliëntroutesjeugdhulp.nl biedt een overzicht van de zorgroutes voor cliënten. Professionals kunnen samen met cliënten kijken naar de stappen die zij moeten zetten voor de juiste hulp. Daarnaast biedt de website informatie over privacy, kinderbeschermingsmaatregelen die de kinderrechter oplegt en de taak en rol van wijkteams, gecertificeerde instelling, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook biedt de website tips om eigen regie te versterken. De website is opgezet door de cliëntentafel jeugd van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), samen met professionals en cliënten.

Jeugdhulpverlening

Voor jeugdhulp kan worden verwezen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin waar laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning en jeugdgezondheidszorg wordt geboden. Ook kan de toegang tot de jeugdhulp op een andere manier worden vormgeven, zoals bijvoorbeeld via bijvoorbeeld Zorg- en Adviesteams op scholen, via een (multidisciplinair) wijkteam of via een daartoe aangewezen jeugdhulpaanbieder.

Zie ook de Richtlijn Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp. Deze richtlijn gaat in op het proces van beoordelen en beslissen over hulp bij vragen en problemen in de opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen van nul tot achttien jaar (eventueel verlengd tot drieëntwintig jaar).

De rol van de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van de volgende jeugdhulp:

  • herkenbare en laagdrempelige toegang tot de jeugdhulp
  • waarborgen dat passende hulp tijdig wordt ingezet en dat de juiste hulp beschikbaar is
  • de consultatiefunctie voor professionals die werken met jeugdigen
  • de mogelijkheid van directe interventie in crisissituaties
  • het zo snel mogelijk inschakelen van specialistische hulp bij complexe; hulpvragen of als de veiligheid van het kind in het geding is
  • kosteloos en anoniem advies beschikbaar stellen voor jeugdigen op het gebied van opgroeien en opvoeden.