LVB-jeugdigen

De verstandelijk gehandicaptenzorg voor jeugdigen die onder het onderhavige wetsvoorstel valt, omvat het merendeel van de totale zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking.

Het gaat om kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking waaronder ook taalontwikkelingsstoornissen vallen, lichamelijke beperking waaronder ook niet-aangeboren hersenletsel, somatische aandoening zoals een chronische ziekte, psychiatrische aandoening waaronder een autismespectrumstoornis (ASS).

Zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking onder de Jeugdwet

Jongeren met een beperking kunnen vanuit de Jeugdwet op twee manieren zorg ontvangen vanuit de gemeente: in de vorm van een PGB of als zorg in natura.

Voor alle kinderen en jongeren tot 8 jaar met een (licht) verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening geldt dat extramurale begeleiding, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging en vervoer dat samenhangt met begeleiding en behandeling wordt bekostigd vanuit de Jeugdwet. Onder de Jeugdwet valt ook de zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugdigen met gedragsproblemen die geboden wordt door Orthopedagogische Behandelcentra en Multifunctionele Centra.

Alleen kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke of ernstige meervoudige beperkingen krijgen zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), omdat zij levenslang brede ondersteuning nodig hebben.

Begeleiding en persoonlijke verzorging jeugdigen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding en verzorging en het daarbij behorende kortdurend verblijf voor jeugdigen. De begeleiding en de persoonlijke verzorging hebben betrekking op jeugdigen die door een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of door somatische of psychiatrische problemen niet zelfredzaam zijn.

Begeleiding of persoonlijke verzorging

Ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging voor jeugdigen tot 18 jaar is gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse taken. Bij ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging moet worden gedacht aan ondersteuning bij het zich wassen, aankleden, verplaatsen in zit- of lighouding, eten en drinken, toedienen van medicatie en naar het toilet gaan.

Hulp die in directe relatie staat tot persoonlijke verzorging, zoals het opmaken van het bed of het wassen van een bedlegerig kind. Ook het stimuleren van zelfredzaamheid, zoals bijvoorbeeld iemand manieren leren om zich zelf te kunnen wassen of kleden, valt ook onder persoonlijke verzorging (voor zover dit geen programmatische aanpak vereist).

Jeugdigen kunnen ook begeleiding of persoonlijke verzorging nodig hebben in de klas. Hierover voeren gemeenten met de samenwerkingsverbanden voor het passend onderwijs overleg om zo tot een passende oplossing voor de leerling te komen.

Persoonlijke zorg als onderdeel van intensieve kindzorg of palliatief terminale zorg

Persoonlijke verzorging van kinderen tot 18 jaar waarbij sprake is van intensieve kindzorg of palliatieve zorg valt onder de zorgverzekeringswet. Vergoeding vindt plaats vanuit de verzekeraar, afhankelijk van de verzekerde zorg in het verzekeringspakket.