Dyslexie behandelen

Het Protocol Diagnose en Behandeling van Dyslexie is een leidraad voor het behandelen van kinderen in de basisschoolleeftijd met ernstige dyslexie. In dit protocol wordt de behandeling van dyslexie beschreven op basis van de meeste betrouwbare kennis die op dit moment beschikbaar is. Het doel van de behandeling is ‘een voldoende niveau van technisch lezen en spellen te bereiken’.

In het protocol wordt de beste behandelpraktijk (‘best practice’) als volgt omschreven. De behandeling van dyslexie:

 1. Richt zich op gekoppelde verwerking van spraakklanken en letters/woorden
 2. Bestaat uit inhoudelijke modules die planmatig en systematisch zijn opgebouwd
 3. Is in principe hetzelfde voor iedereen, met aandacht voor individuele kenmerken
 4. Is geïmplementeerd in een programma dat vrijwel altijd computerondersteund zal worden aangeboden.

Voor de behandeling van dyslexie stelt de dyslexiedeskundige een behandelplan op, dat gebaseerd is op het behandelprotocol.

Behandeling van dyslexie is gericht op het vergroten van de leesvaardigheid, het opheffen of verminderen van de beperking, het omgaan met de beperking en het voorkomen van nadelige gevolgen ervan.

In de praktijk komt dit neer op het:

 • Zo snel mogelijk bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van technisch lezen (woordherkenning) en spellen (schriftbeeldvorming)
 • Kunnen omgaan met een laag niveau van technisch lezen door compensatie en gebruik van hulpmiddelen
 • Voorkomen van intellectuele achterstand in verhouding tot de individuele mogelijkheden van het kind
 • Voorkomen of verminderen van emotionele en sociale gevolgen

Er zijn binnen de dyslexiecentra verschillende behandelvormen. Een effectieve behandeling richt zich altijd op de taak zelf (de orthodidactische benadering) of de onderliggende processen (de psycholinguïstische benadering).

Bij de orthodidactische benadering staat het leren lezen of spellen centraal. De psycholinguïstische benadering gaat ervan uit dat de lees- en spellingsproblemen ontstaan door onvoldoende beheersing van de basisprocessen van lezen en spellen. De behandeling richt zich op deze processen om het lezen en spellen blijvend te verbeteren.

Doel

Doel van de behandeling is het kind minimaal een niveau van lees- en schrijfvaardigheid te laten halen, dat past bij de leeftijd en levensomstandigheden van een kind. Dit niveau noemen we functionele geletterdheid.

Voorafgaand aan de behandeling stelt de dyslexiedeskundige een behandelplan op. Het behandelplan en de behandeling moeten gebaseerd zijn op het Protocol Diagnose en Behandeling van Dyslexie. In dit protocol wordt de behandeling beschreven volgens de meest betrouwbare kennis van dit moment (‘best practice’).

Effectiviteit

Een effectieve behandeling heeft een aantal algemene kenmerken:

 • Een goede relatie tussen kind en behandelaar
 • Duidelijke doelstelling en planning
 • Doelstelling in overleg met u of uw kind
 • Aantoonbare professionaliteit van de behandelaar
 • Goede werkomstandigheden van de behandelaar

Duur

De duur van een dyslexiebehandeling is afhankelijk van de ernst van de problemen en de inzet van kind en ouders. Er is geen vorm van behandeling of therapie bekend waarmee het lees- en/of spellingprobleem volledig wordt opgelost. Er moet hard worden gewerkt voor het bereiken van resultaat en het leren van nieuwe vaardigheden.

 Plaats

Sommige behandelaars geven behandeling van dyslexie op locatie, dus op school. Anderen vinden het juist beter de behandeling niet op school te geven. Het is verstandig dit van tevoren op school of bij de beoogde behandelaar na te vragen.

Lees verder Dyslexie in het gezin

Voor vragen kunt u bellen of mailen met BalansAdvies.