Dyslexie in het gezin

Dyslexie heeft bij bijna alle kinderen invloed op het gevoel van welbevinden en op het zelfbeeld. Meestal gaat er bij een kind een hele periode van stress vooraf aan het moment waarop dyslexie wordt vastgesteld.

Wanneer er problemen ontstaan op school zullen ouders dat vaak merken aan het gedrag van hun kind thuis. Soms wordt het kind lastig, soms stil en teruggetrokken. En soms wil het kind niet meer naar school of ontwikkelt het allerlei lichamelijke klachten waardoor het niet naar school kàn. Voor de ouders zelf kan het frustrerend zijn als het op school niet goed gaat met hun kind.

Het is belangrijk dat ouders deze signalen tijdig met de leerkracht bespreken. School en ouders kunnen dan samen wegen zoeken om het kind te helpen. Daarna is het in grote mate afhankelijk van hoe ouders en school ermee omgaan of de sociaal-emotionele problemen verdwijnen of juist ernstiger worden.

Rol voor de ouders

Het opvoeden en begeleiden van een kind met dyslexie vraagt van de ouders extra aandacht, inspanning en vaardigheden. Ouders kunnen het als frustrerend ervaren als het op school niet goed gaat met hun kind. Dit leidt vaak tot de nodige spanningen bij ouders.

Ouders kunnen wel een rol spelen bij het omgaan met dyslexie:

  • De belangrijkste taak is om het kind te blijven aanmoedigen en ondersteunen bij het leren omgaan met dyslexie.
  • Daarnaast kan de ouder een rol spelen bij het oefenen en trainen. Juist kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om een minimaal technisch leesniveau te bereiken waarmee ze verder kunnen komen in het onderwijs.
  • Ook kan het belangrijk zijn dat de ouder een rol speelt bij een goede afstemming tussen de leerkracht en de hulp die van buiten gegeven wordt. Hiermee kan worden voorkomen dat er verschillende adviezen worden gegeven of verschillen strategieën worden aangeleerd.
  • Natuurlijk heeft de ouder ook de uiterst belangrijke taak om voor de belangen van het kind op te komen.

Gevolgen voor ouders

Het hebben van een kind met een leerstoornis geeft vaak de nodige spanningen bij ouders. Het vraagt vaak extra aandacht aan vaardigheden van de ouders om een kind met dyslexie op te voeden. Ook kunnen er gevoelens van onmacht, boosheid, verdriet en zorgen over de toekomst boven komen.

Verwachtingen

Ouders willen het beste voor hun kind. Het kan daarom heel frustrerend zijn als het op school niet goed gaat. De verwachtingen die ouders bewust of onbewust hebben over hun kind vallen in duigen.

Erfelijkheid

Dyslexie kan erfelijk zijn. Soms heeft één van de ouders zelf ook dyslexie. Dit kan schuldgevoelens veroorzaken naar het kind toe. Ook kan de confrontatie met de problemen van je kind weer oude gevoelens uit de eigen schooltijd ophalen, zoals onbegrip uit de omgeving of gepest worden.

Zware druk

Op ouders komt vaak een zware druk te staan, zeker wanneer ze een groot deel van het oefenen van lezen en spellen op zich nemen. De opvoedkundige taak en de leertaak kunnen door elkaar gaan lopen. Het kind voelt zich vaak al onder druk staan en het extra oefenen naast de taken op school kan heel belastend zijn. Dit oefenen kan dan snel een moment van strijd en ergernis worden.

Het extra oefenen met uw kind kan voor ouders best frustrerend zijn. Als ouder zie je zo graag vooruitgang, terwijl deze in de praktijk vaak minimaal is. Ook moeten de middag en avond vaak zo ingedeeld worden dat er tijd voor het huiswerk overblijft. Dit gaat vaak ten koste van de ontspanning en vrije tijd.

Verder heb je als ouder met een kind met dyslexie vaak letterlijk veel te regelen en af te spreken. Vaker overleg op school, het kind begeleiden naar onderzoek en behandeling, extra oefenen. Daarnaast is er het zoeken naar oplossingen voor de aanpak van de dyslexie.

Dit alles samen wordt door ouders vaak als een grote druk ervaren en geeft soms zelfs spanningen in de relatie tussen ouders onderling. Bijvoorbeeld schuldgevoelens, doordat één van de ouders de druk met alle extra begeleiding als zwaar ervaart of onvrede over de taakverdeling.

Begeleiding thuis

Voor ouders betekent het hebben van een dyslectisch kind vaak een ‘lange weg’. Ze moeten regelmatig uitleggen wat dyslexie voor gevolgen heeft bij het leren en dat hun zoon of dochter echt hard werkt. Als ouder kun je met de docent bekijken wat er thuis aan begeleiding mogelijk is en wat er op school gedaan kan worden.

Vaak moet de ouder met zijn kind oefeningen doen en (voor)lezen. Zorg dat de extra hulp thuis altijd op een leuke en ontspannen manier gebeurt, zodat u en uw kind gemotiveerd blijven. Ga samen naar de bibliotheek om nieuwe boeken uit te kiezen. Zorg voor voldoende afwisseling: stripboeken, dichtbundels, korte verhalen en informatieve boeken mogen ook.

Veel openbare bibliotheken hebben tegenwoordig een Makkelijk Lezen Plein ingericht. Dit is een speciale voorziening in de bibliotheek voor kinderen met een leesprobleem.

Lees verder Dyslexie op school

Voor vragen kunt u bellen of mailen met BalansAdvies.