Kwaliteit en richtlijnen

Richtlijnen voor goede zorg bij ADHD

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen (2005) van het Trimbos-instituut. Balans werkte mee aan de ontwikkeling van deze richtlijn.

Twee jaar later werd er ook een Patiëntenversie voor ouders van de multidisciplinaire richtlijn ADHD bij kinderen en jeugdigen (2007) gemaakt voor afspraken tussen zorgprofessionals en patiënten over goede begeleiding. Ook is er een samenvatting beschikbaar.

In 2014 publiceerde het Nederlands Huisartsen Genootschap de standaard ‘ADHD bij kinderen’. Deze handreiking helpt huisartsen bij herkenning, diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren tot achttien jaar.

In 2014 verscheen ook de richtlijn voor ADHD en middelengebruik bij adolescenten. Deze richtlijn is een leidraad voor de screening, diagnostiek en behandeling van jongeren met ADHD en problematisch middelengebruik of verslaving. De richtlijn vat de wetenschappelijke literatuur samen en doet, op basis van onderzoeksbevindingen en praktijkervaring, gerichte aanbevelingen voor kinderen met ADHD. De richtlijn is bedoeld voor onder meer behandelaren in de jeugdverslavingszorg, de jeugd-GGZ, professionals in de eerste lijn en medewerkers in de jeugdzorg. De richtlijn is in opdracht van Stichting Resultaten Scoren ontwikkeld door NISPA en Brijder Verslavingszorg.

De JGZ-richtlijn ADHD (2015) Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek geeft praktische handvatten voor de omgang met jeugdigen met (een vermoeden van) ADHD en met hun ouders. De richtlijn ondersteunt de onderlinge samenwerking en communicatie bij het signaleren en in kaart brengen van klachten die gerelateerd zijn aan ADHD. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het proces van signaleren, begeleiden, nader onderzoek en toeleiding naar verdere diagnostiek. Er is ook een samenvatting en een gebruikersversie beschikbaar.

Jeugdprofessionals die in de jeugdhulp en jeugdbescherming werken, komen in aanraking met kinderen en jongeren met verschillende problemen van sociale, emotionele en gedragsmatige aard. ADHD kan daar deel van uitmaken. Met behulp van de Richtlijn ADHD voor jeugdhulp en jeugdbescherming (2016) gaat de jeugdprofessional na welke betekenis dit heeft voor de verdere behandeling of begeleiding.

Deze richtlijn is ontwikkeld om ouders met een kind met ADHD beter te kunnen helpen. Hierin staat wat hulpverleners in de jeugdhulp en jeugdbescherming samen met de ouders kunnen doen om het leven van de ouders en het kind zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Voor volwassenen verscheen in 2015 de monodisciplinaire richtlijn ADHD bij volwassenen. Hierin staat informatie over het stellen van de diagnose en de behandeling met medicijnen. Deze richtlijn is tot stand gekomen in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De richtlijn geeft aanbevelingen ter ondersteuning van de praktijkvoering van psychiaters die betrokken zijn bij de zorgverlening aan volwassenen met ADHD.

Er is ook een Zorgstandaard ADHD ontwikkeld.  De juiste kennis voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg is van belang. De standaard gaat in op de inhoud en organisatie van zorg. De zorgstandaard is samen ontwikkeld met verschillende beroeps- en patiëntenverenigingen, waaronder oudervereniging Balans en de vereniging Impuls&Woortblind.

Voor vragen kunt u bellen of mailen met BalansAdvies.