Kwaliteit en richtlijnen

Alleen professionals die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek mogen een dyscalculieverklaring afgeven. De deskundige moet hiervoor:

  • Een academische graad in de klinische (kinder- en jeugd)psychologie of orthopedagogiek hebben
  • Gespecialiseerd zijn op het gebied van leerstoornissen en de onderwijsbelemmeringen die daarmee samen kunnen gaan
  • Een bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek hebben, minimaal op het niveau van de BIG-registratie.
    BIG betekent Register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Kijk voor meer informatie op Bigregister.nl

Kwaliteitsinstituut Dyscalculie

Het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie (KiD) is opgericht in samenhang met het ‘Protocol dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen’. Dit protocol biedt richtlijnen voor gedragsdeskundigen om door verantwoord onderzoek te bepalen of een leerling dyscalculie heeft of niet.

Het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met ernstige rekenproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een gespecialiseerde orthopedagoog/psycholoog.

Het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie biedt postacademisch onderwijs voor orthopedagogen en psychologen op het gebied van diagnostiek en behandeling van dyscalculie en de mogelijkheid voor NVO orthopedagoog-generalisten, GZ-psychologen en kinder- en jeugdpsychologen NIP om zich te laten registreren als ‘postacademisch diagnosticus dyscalculie’ en/of ‘postacademisch behandelaar dyscalculie’.

Daarnaast biedt de website van het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie de mogelijkheid voor ouders/verzorgers en scholen om een geregistreerde diagnosticus of behandelaar van dyscalculie te vinden.

Masterplan dyscalculie

In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelde de KPC Groep in samenwerking met de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo het Masterplan Dyscalculie. Het doel is scholen handreikingen te bieden om leerlingen met dyscalculie te signaleren, maar ook om hen zo te begeleiden dat zij in staat zijn om onderwijs op hun eigen niveau te volgen.

Bij het Masterplan is de informatie vanuit de protocollen ERWD (Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie) richtinggevend.

Voor vragen kunt u bellen of mailen met BalansAdvies.