NLD op school

NLD wordt in het onderwijs niet snel herkend omdat het kind met zijn goede verbale vaardigheden zijn omgeving op het verkeerde been zet wat betreft zijn capaciteiten. Een gevolg hiervan kan zijn, dat een kind met NLD veel te hoog wordt ingeschat en sterk wordt overvraagd. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de emotionele stabiliteit. Het kan leiden tot driftbuien, extreme koppigheid en angsten.

Door zowel met het kind, de ouders en de leerkrachten te praten over hoe de informatieverwerking verloopt en door samen met het kind allerlei taken en tests te maken, komt er duidelijkheid over wat de cognitieve talenten en kwetsbaarheden van een kind zijn.

Aanpak op school

Kinderen leren over het algemeen op verschillende manieren. Het is goed als de leerkracht de begeleiding zoveel mogelijk afstemt op de individuele voorkeur van een kind. Leerlingen met NLD hebben bijvoorbeeld moeite met het begrijpen van patronen en kolommen met getallen. Verbale instructies kunnen problemen opleveren omdat ze moeite hebben met het visualiseren van opeenvolgende aanwijzingen en omdat ze een slecht visueel geheugen hebben.

In het onderwijs moet bij voorkeur worden gewerkt met verbale, overzichtelijke en logische stap-voor-stap-methoden. Uitgangspunt daarbij is het ‘delen-naar-geheel-principe’: het geheel moet vanuit de delen worden opgebouwd, anders kan het kind het niet overzien.

Sterke kanten leerlingen met NLD

 Zwakke kanten leerlingen met NLD

 • Plannen en organiseren
 • Studievaardigheden
 • Geschreven teksten met veel afbeeldingen
 • Samenvattingen maken
 • Conceptueel  en abstract denken
 • Sociale vaardigheden

Bij instructie in de klas moet er niet te veel omheen worden verteld, maar wel veel worden herhaald. Om kinderen met NLD nieuwe concepten en verbanden aan te leren, moeten ze als het ware aan de hand worden meegenomen om de kennis samen vanaf de basis op te bouwen. De woorden, waar ze zo goed in zijn, krijgen pas inhoud en betekenis als ze daarbij ook de verbanden zien. Het uitleggen van de samenhang, oorzaak en gevolg blijft essentieel, omdat dit inzicht niet vanzelf ontstaat.

Tips voor leerlingen met NLD

 • De omgeving is de belangrijkste bron van ondersteuning voor kinderen met NLD. Als de situatie op school en thuis positief, veilig en voorspelbaar is, kunnen kinderen met NLD uitgroeien tot onafhankelijke en productieve volwassenen. Zorg voor een (ook fysiek en emotioneel) veilige omgeving voor het kind.
 • Houd het voor de leerling overzichtelijk en beperk het aantal volwassenen dat met het kind werkt.
 • Voorkom machtstrijd, kritiek, straf en dreiging; probeer de oorzaak van het probleem te achterhalen.
 • Sluit aan bij de interesses en sterke kanten van het kind.
 • Maak verwachtingen expliciet mondeling kenbaar (een NLD-er kan niet tussen de regels door lezen).
 • Leg gezegdes en uitdrukkingen uit.
 • Coach de leerling dagelijks bij het organiseren van zijn werk.
 • Geef zoveel mogelijk mondelinge en heldere informatie, waarbij (mondeling) moet worden nagegaan of de leerling de informatie heeft begrepen.
 • Instrueer op een logische manier en laat de leerling de instructies mondeling herhalen.
 • Beperk de visuele stimuli.
 • Plaats het kind in een groep met kinderen die als voorbeeld kunnen dienen.
 • Pas tests, toetsen en beoordelingsmethodieken aan het kind aan.
 • Voorkom dat de leerling een toets of test onder tijdsdruk moet maken.
 • Geef het kind extra tijd voor het maken van opdrachten.
 • Vermijd opdrachten die uitsluitend het kopiëren van tekst zijn.
 • Hanteer duidelijke en overzichtelijke schema’s en een heldere klassenroutine.
 • Kondig wijzigingen in het programma of de dagelijkse routine tijdig aan en leg deze uit.
 • Zorg dat de leerling plezier heeft in het contact met de leerkracht, zijn medeleerlingen en zijn werk, omdat plezier hebben in wat je doet de belangrijkste bron van motivatie is.
 • Anticipeer op problemen en bereid het kind daar zonodig op voor.
 • Anticipeer op overgangen en nieuwe situaties en help de leerling met de voorbereiding hierop door oplossingsstrategieën aan te leren.
 • Lay-outs en visueel ruimtelijke informatie moeten zo eenvoudig mogelijk zijn.
 • Schrijftaken kosten veel tijd, laat daarom de leerling van een computer gebruikmaken.

Lees verder Kwaliteit en richtlijnen NLD

Voor vragen kunt u bellen of mailen met BalansAdvies.