Scroll Top

Hoe organiseer je passend onderwijs

Kinderen lopen regelmatig vast op school, omdat wat zij nodig hebben, niet (op de juiste wijze) wordt georganiseerd. Bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is wat een kind (of de school!) nodig heeft om het onderwijs passend te maken. Of adviezen van deskundigen worden niet, of onvoldoende opgevolgd. Soms zegt de school niet te kunnen of te willen bieden wat een kind nodig heeft. Mag een school jouw kind weigeren, schorsen of verwijderen? 

Wat als de school zegt dat zij ‘handelingsverlegen’ zijn?

Wat weet je na het lezen van dit artikel?

Hieronder vertellen we de ‘algemene’ route naar passend onderwijs. En geven we tips voor ouders om (weer) overzicht te krijgen. We vertellen hoe je gesprekken goed kan voorbereiden, wat een OPP is, wat een samenwerkingsverband (SWV) is en nog veel meer.

Voor specifieke vragen over het onderwijs voor jouw kind, kun je bellen met de BalansAdvieslijn. Elke werkdag bereikbaar op wisselende tijden. Buiten deze tijden kan je de voicemail inspreken, dan bellen we je terug. Je kunt je vraag ook stellen via ons contactformulier.

Route

BASISONDERSTEUNING

Iedere school biedt een bepaalde mate van basisondersteuning. Dit is bij iedere school anders. Wat de school van uw kind aan basisondersteuning biedt, staat beschreven in de schoolgids, het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en het schoolplan. Deze documenten moeten op de website van de school staan. Als dat niet zo is, vraag ze dan op bij de school.

De basisondersteuning begint bij de leerkracht. Als je kind meer nodig heeft dan de leerkracht kan bieden, kan de intern begeleider (PO) of zorgcoördinator (VO) erbij worden gevraagd. Dit kan de school doen, maar als vader of moeder kan je hier ook om vragen. Het is belangrijk om (ook zelf) goed in kaart te brengen wat de ondersteuningsbehoeften van je kind zijn, met betrekking tot onderwijs en/of zorg. Hier komen we verderop in dit artikel op terug.

EXTRA ONDERSTEUNING

Soms zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften groter dan de school intern kan bieden. Dan is het belangrijk om goed in kaart te brengen wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van je kind zijn en wat je kind nodig heeft. Maar ook wat de leerkracht en- of de school nodig heeft om dit wel te kunnen. Soms kan/moet ook het samenwerkingsverband erbij worden gehaald. Dat ligt eraan op welke manier het samenwerkingsverband in jouw regio is ingericht. De school moet dan contact opnemen met het samenwerkingsverband (SWV). Maar als ouders kan je ook zelf contact opnemen met het SWV.

In sommige samenwerkingsverbanden blijft het geld voor passend onderwijs (grotendeels) bij het samenwerkingsverband. En moeten scholen voor extra ondersteuning daar aankloppen. In sommige samenwerkingsverbanden wordt het geld verdeeld over de scholen, die dit dan naar eigen inzicht inzetten.

Ook in het laatste geval kun je het SWV betrekken. Zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het bieden van een ‘dekkend aanbod’ in de regio. Maar de zorgplicht (de verantwoordelijkheid voor de ononderbroken ontwikkeling van de leerling) ligt altijd  bij de school waar je kind staat ingeschreven.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP)

Voor extra ondersteuning en/of het doen van aanpassingen, moet een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden opgesteld. Het is goed te weten dat over het OPP ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ moet worden gepleegd met de ouders.

Zorg daarom dat je zelf (ook) een goed beeld hebt van wat je kind nodig heeft. Informeert jezelf daar zo goed mogelijk over. Zo kan je goed meepraten over de inhoud van het OPP. Je kan het OPP bijvoorbeeld bespreken met een deskundige, of neem een deskundige mee naar het gesprek hierover op school.

In het OPP staan onder andere de belemmerende en stimulerende factoren van je kind, ten aanzien van de ‘ononderbroken ontwikkeling’. Op basis daarvan worden de ondersteuningsbehoeften bepaald en beschreven. Dit is het zogenoemde handelingsdeel van het OPP; de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan de ondersteuningsbehoeften. Het is goed te weten dat ouders instemmingsrecht hebben op het handelingsdeel van het OPP.

Veel scholen gebruiken een systeem, waarin ze het OPP digitaal aanmaken. Dat heet dan bijvoorbeeld ‘Groeidocument‘ of ‘Topdossier‘. Het is goed te weten dat het OPP maar een onderdeel is van dit systeem. In het systeem staan naast het OPP ook gespreksverslagen en andere gegevens. Houd daar dus rekening mee bij het geven van toestemming om het OPP te delen met anderen. Verderop meer over het wel of niet delen van informatie.

Schoolbesturen zijn vanaf 1 augustus 2015 verplicht om OPP’s te registreren in het basisregister onderwijs (BRON). Uit de evaluatie van de wet passend onderwijs, bleek onder andere dat schoolbesturen dit niet altijd doen. Zie dit artikel van de onderwijsinspectie.

Voorbereiding gesprek

ZORG VOOR OVERZICHT

Zorg dat je goed in beeld hebt wat je kind nodig heeft. Maak je eigen dossier, compleet met onderzoeken en adviezen van deskundigen (indien van toepassing). Als je het overzicht kwijt bent geraakt, kan het handig zijn het volledige dossier op te vragen bij de school en eventuele andere instanties. Hier vind je een voorbeeldbrief voor het opvragen van dossiers: Voorbeeldbrief, dossier opvragen bij een school. 

PRATEN OVER? OF PRATEN MÉT? LET OP JE PRIVACY

Het gebeurt regelmatig dat ouders er tijdens een gesprek achter komen dat er al uitgebreid over hun kind is gepraat met anderen. Zonder dat zij dat wisten en zonder dat zij daar toestemming voor hebben gegeven. Buiten dat dat in strijd is met de regels rondom privcy, voelt het niet prettig. Je wordt dan tijdens een gesprek overvallen met een ‘oplossing’ die professionals voor jouw kind hebben bedacht. Zonder de mening van de ouders en/of het kind zelf te hebben gehoord en meegenomen. Daarom raden we aan om van tevoren te laten weten dat er geen informatie over jezelf en/of je kind mag worden gedeeld, zonder jouw toestemming en/of bijzijn.

Lees meer over het delen van gegevens en privacy in ons artikel Do’s en don’ts informatieuitwisseling ouders-school

DOEL VAN GESPREK EN WIE ZIJN ERBIJ?

Als je in gesprek gaat, zorg dan dat je van tevoren weet wat het doel van het gesprek is. Vraag een agenda op. Als die er niet is, stel er dan zelf een op. Vraag van tevoren wie er bij het gesprek zijn en met welk doel.

Het is goed om te weten dat je niet iedereen ‘zomaar’ bij een overleg over je kind hoeft te laten zijn. Onze ervaring is dat, hoe groter de groep mensen om een kind heen is, hoe minder er concreet wordt besproken en uitgevoerd. Probeer deze groep zo klein mogelijk te houden. En te zorgen dat het vooral professionals zijn die je kind ook kennen.

Dit plaatje maakt zichtbaar waarom het belangrijk is de groep betrokkenen zo klein mogelijk te houden: 

Connecties tussen personen

Ook belangrijk is om op zoek te gaan naar een professional waar je je als ouder prettig bij voelt, en die een link heeft naar de professionals die gemaakte afspraken uiteindelijk moeten gaan uitvoeren.

NEEM EEN VERTROUWENSPERSOON MEE

Voor jezelf kan het fijn en verstandig zijn om een vertrouwenspersoon/buddy mee te nemen naar een gesprek. Zeker als je alleen gaat. Dit mag niet worden geweigerd.Ook raden wij aan elk (telefoon)gesprek op te nemen. Het zijn intensieve gesprekken, vaak met veel mensen,waardoor je sommige dingen die gezegd zijn misschien vergeet of anders interpreteert. Opnemen mag, ook zonder toestemming te vragen. Je mag de opname niet delen. Zorg ook (zelf) dat er een goed verslag komt van wat er is besproken. Met andere woorden, maak je eigen dossier.

MAAK DUIDELIJKE AFSPRAKEN

Juist omdat het intensieve en soms ook emotionele gesprekken zijn, raden we aan om tijdens een gesprek geen toezeggingen te doen. Of ter plekke akkoord te gaan met een bepaald voorstel. Laat weten dat je er nog even rustig over wilt nadenken en jezelf wilt informeren. Maak wel afspraken over wie, op welk moment, waarop terugkomt en zorg (ook) zelf voor een goede verslaglegging.

LET OP HOE JE DINGEN ZEGT

Hoe lastig het soms ook is, denk ook aan de manier waarop je dingen zegt. Probeer zo neutraal mogelijk te blijven. En geef waar mogelijk de school, de leerkracht of andere professionals een compliment. Laat ook weten waar je wél blij mee bent. Of minstens waar je blij van zou kunnen worden. Probeer respectvol met elkaar te blijven omgaan.

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING

Veel ouders worden overvallen door de problemen rondom passend onderwijs. In het beginstadium is er vaak nog wederzijds respect en vertrouwen. Maar bij Balans weten we dat de verhouding tussen ouders en school vaak slechter wordt als er problemen zijn. Wij adviseren ouders dan ook om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Als je te maken krijgt met bijvoorbeeld (dreigen met) schorsing, verwijdering, of problemen met de leerplicht, is het heel belangrijk dat je juridische ondersteuning krijgt. 

LASTIGE OUDER? WELNEE!

Wees niet te snel bang teveel dat je teveel verwacht. Een school is een professionele organisatie, waar je professionaliteit van mag verwachten. Voel je niet bezwaard om op te komen voor het belang van jouw kind en daardoor misschien gezien te worden als ‘lastige ouder’. Hoe zeer sommige professionals ook betrokken zijn en het beste voor hebben met jouw kind, uiteindelijk hebben alleen de ouders het belang van hun kind voor de volle 100% voorop staan. Even wat steun nodig? Lees hier het blog ‘Pleidooi voor lastige ouders‘.

NOG MEER INFORMATIE?

Bij onze Kennisbank Onderwijs staat meer informatie over dit onderwerp. Je kunt ook kijken op de website van Ouders & Onderwijs.

Wij organiseren regelmatig webinars waarin we kennis delen over communicatie en wet- en regelgeving rondom passend onderwijs. Maar ook over heel veel andere onderwerpen. Je vindt ze in onze agenda.

Specifieke vragen? Bel de BalansAdvieslijn van maandag t/m vrijdag tussen 10u en 13u bereikbaar op 030-2255050 (toets 3). Of vul ons contactformulier in.

Wat doen wij voor jou? Bekijk dit filmpje en word ook lid!

Wat weet je na het lezen van dit artikel

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.