Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Wet op de leerplicht

De Leerplichtwet is een wet die regelt dat kinderen onderwijs krijgen. Onderwijs is een belangrijk middel om later in de maatschappij een goede baan te krijgen. Om die reden is al in 1969 een leerplichtwet opgesteld. Hierin staan de rechten en plichten van ouders, leerlingen en schooldirecteuren precies aangegeven. Met deze wet wordt gewaarborgd dat alle jongeren in Nederland aan het onderwijs kunnen en zullen deelnemen. Het doel van de leerplichtwet is dat jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste.

Verantwoordelijkheid

Als ouder bent u verplicht ervoor te zorgen dat uw kind op een school staat ingeschreven en dat uw kind deze school bezoekt. Deze verplichting geldt zolang uw kind leerplichtig en minderjarig is. Wanneer uw kind 12 jaar is, is hij wel zelf verantwoordelijk voor het geregeld bezoeken van de school.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar in uw woongemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Elke gemeente moet ten minste één leerplichtambtenaar in dienst hebben. Middelbare scholen moeten ongeoorloofd verzuim melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Begin en einde leerplicht

De leerplicht begint bij een kind van 5 jaar en eindigt in het jaar waarin de jongere tenminste 12 volledige schooljaren heeft genoten of aan het eind van het jaar waarin de jongere de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Als uw kind dan nog geen havo-, vwo- of mbo-2-diploma heeft, moet het doorleren tot het 18 jaar is. Dit heet de kwalificatieplicht.

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?