Klachtenbehandeling

Om de rechtspositie van jeugdigen en hun ouders binnen de jeugdhulpverlening te versterken is het van belang dat klachten over de jeugdhulpverlening effectief en laagdrempelig behandeld worden.

Als een jeugdige of hun wettelijk vertegenwoordiger een klacht heeft over bijvoorbeeld een gedraging van een jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling die belast is met de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of de jeugdreclassering of over de gedraging van personen die daar werkzaam zijn, dan kunnen zij een klacht indienen bij de betreffende jeugdhulpaanbieder of instelling.

Indienen klacht jeugdhulpverlening

In de klachtenregeling van de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling treft u aan waar en hoe u een klacht kunt indienen en binnen welke termijn deze moet zijn ingediend en de afhandeling plaatsvindt. Iedere jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling heeft een openbare klachtenregeling die de jeugdige of ouders ter beschikking moet worden gesteld.

Klachten worden behandeld door een commissie van tenminste drie personen, waarvan de voorzitter in ieder geval niet werkzaam is bij de instelling waarop de klacht betrekking heeft. Degene die belast is met de behandeling van de klacht zal proberen bemiddelend op te treden en te zoeken naar een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is.

Indienen klacht jeugdzorg of jeugdzorgprofessional

Als u een klacht heeft over de jeugdzorg is het van belang na te gaan of uw klacht betrekking heeft op een individuele jeugdzorgprofessional of op de instelling of organisatie waarmee u te maken heeft.

In de jeugdzorg is beroepsregistratie voor hbo’ers en wo’ers in het Kwaliteitsregister Jeugd gerealiseerd. Geregistreerde professionals zijn gebonden aan de beroepscode en de geldende richtlijnen en vallen onder het tuchtrecht.

De jeugdzorgprofessional moet handelen volgens de voor hem geldende professionele standaard (de gedrags- en beroepsregels). Beroepscodes en richtlijnen hebben tot doel dat jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers de gedragsregels naleven en zich op basis van die regels en richtlijnen kunnen verantwoorden. Deze jeugdzorgprofessionals kunnen op basis van het tuchtrecht voor hun beroepsmatig handelen als professional worden aangesproken.

Als een jeugdzorgprofessional een algemene tuchtnorm overtreedt en daarmee handelt in strijd met de professionele standaard, zoals neergelegd in voorschriften, beroepscodes, richtlijnen en veldnormen, kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Voorwaarde voor het indienen van een klacht is dat deze klacht betrekking moet hebben op het beroepsmatig handelen van de jeugdzorgprofessional.

Klacht jeugdzorginstelling of organisatie

Heeft u een klacht over de instelling of organisatie en de wijze waarop deze u helpt, zoals bijvoorbeeld over bejegening, procedures of beslissingen, dan kunt u een klacht indienen bij de instelling zelf. Iedere instelling is verplicht een procedure te hebben om uw klacht op een goede manier te behandelen.

Voor de procedure kunt u de klachtenprocedure van de instelling raadplegen. Deze treft u aan op de website of kunt u bij de instelling of organisatie opvragen. Een onafhankelijke klachtencommissie oordeelt vervolgens over uw klacht.

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) kan u ondersteunen tijdens de klachtenprocedure. Ook treft u op de website van het AKJ enkele tips aan om zelf een klachtbrief te schrijven.