Klachtenregeling en klachtencommissie

De klachtenregeling staat meestal in de onderwijs- en examenregeling (OER) van de instelling.

Hierin staat ook wie in de klachtencommissie zit, hoe u een klacht kunt indienen en welke reactietermijnen er zijn. U kunt ook bij de vertrouwenspersoon van de instelling informeren hoe de klachtenprocedure verloopt. De naam van de vertrouwenspersoon staat in de OER.

Veel mbo-instellingen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Stichting Onderwijsgeschillen.

Nieuwe wetgeving klachtenrecht

In 2016 is er een wetsvoorstel aangenomen waarmee de klachtenregeling en klachtencommissie verplicht worden in het mbo. De wet zorgt voor meer bescherming voor studenten in het mbo wanneer een instelling de plichten uit de onderwijsovereenkomst (OOK) niet of onvoldoende nakomt.

Nu is het zo dat mbo-instellingen veel vrijheid hebben wat betreft de klachtenprocedure. Met de nieuwe wetgeving moeten alle mbo-instellingen hun klachtenregeling openbaar maken en verplicht een klachtencommissie hebben.

Ombudslijn mbo

De Ombudslijn mbo is er om de klachtenafhandeling in het mbo te verbeteren en om een beter zicht te krijgen op de omvang en aard van de klachten. Waarover klagen mbo-studenten en hun ouders/verzorgers? Waar komt die ontevredenheid vandaan? En: wat doet de school met klachten? Studenten en ouders/verzorgers hebben recht op een tijdige, juiste en zorgvuldige behandeling van hun klachten. Dat geldt ook voor leerbedrijven die met de onderwijsinstellingen te maken hebben. Daarnaast kunnen instellingen op basis van de aangereikte informatie hun onderwijs verder verbeteren.

De school is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderwijsovereenkomst en de daarbij behorende klachtenregeling. Studenten kunnen een klacht indienen nadat zij eerst geprobeerd hebben de klacht zelf met de school te regelen. Als het gevoel blijft bestaan dat de klacht niet goed behandeld is, dan kan de student terecht bij de Ombudslijn mbo.

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)

Voor advies en begeleiding kun je ook contact opnemen met de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Zij proberen alle studenten van een goed advies te voorzien zodat de vraag wordt beantwoord of de klacht kan worden opgelost. Daarnaast geven ze alle informatie anoniem door aan het ministerie van onderwijs. Ook voor vragen over het centrale examen kan je terecht bij JOB.