Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS)

De Wet medezeggenschap op scholen (hierna: Wms) biedt de mogelijkheid om een geschillenprocedure te starten. De aangewezen commissie voor het behandelen van medezeggenschapsgeschillen is de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms

Indienen van een geschil

Een geschil wordt aan de Commissie voorgelegd door de indiening van een verzoekschrift waarbij de relevante stukken worden overgelegd. In het verzoekschrift wordt het geschil uitgelegd en wordt aangegeven wat daarover het standpunt van de verzoekende partij is. Vervolgens wordt de wederpartij door de Commissie in de gelegenheid gesteld schriftelijk verweer in te dienen.

Van het verweer wordt afschrift gezonden aan de verzoekende partij.

Openbare zitting

Daarna houdt de Commissie een openbare zitting waar partijen hun standpunten kunnen toelichten en vragen van de Commissie kunnen beantwoorden. De Commissie kan ter zitting bemiddelen tussen partijen. Na de zitting beraadslaagt de Commissie en kan zij een schriftelijk bemiddelingsvoorstel aan partijen doen. Indien de Commissie geen bemiddelingsvoorstel doet of indien een bemiddelingsvoorstel niet leidt tot een oplossing van het geschil, doet de Commissie binnen 6 werkweken schriftelijk uitspraak waarin het oordeel van de Commissie over het geschil is opgenomen. De uitspraak wordt aan de partijen toegezonden.