Leerlingdossier

Iedere school houdt een leerlingdossier bij over de vorderingen van uw kind. Op grond van de Wet primair onderwijs moet de school u informeren over de vorderingen van uw kind. U hebt als ouder het recht om het leerlingdossier in te zien. U kunt ook een kopie vragen aan school. De school is verplicht om de informatie na een bepaalde termijn te vernietigen.

Het gaat in het leerlingdossier om het bijhouden van leer- en begeleidingsgegevens. Van een gespreksverslag of de beschrijving van een bepaalde gebeurtenis mag verwacht worden dat de leerkracht hier een zakelijk en objectief verslag van maakt. Het leerlingendossier mag geen verzameling van persoonlijke opvattingen worden.

Gegevens

U kunt de volgende gegevens over uw kind aantreffen in het leerlingdossier:

 • Gegevens over in- en uitschrijving
 • Gegevens over afwezigheid
 • Adresgegevens
 • Gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de school krijgt
 • Het onderwijskundig rapport
 • Gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen
 • Gegevens over de vorderingen en de resultaten van uw kind
 • Verslagen van gesprekken met de ouders
 • De resultaten van eventueel psychologisch onderzoek

Inzage en correctie leerlinggegevens

Als ouder heeft u het recht om de gegevens over uw kind in te zien (inzagerecht). U maakt hiervoor een afspraak met de school. Terwijl u de gegevens inziet, blijft iemand van de school aanwezig. Als ouder heeft u ook correctierecht. U kunt de school vragen verkeerde gegevens in het leerlingdossier van uw kind te verbeteren of te verwijderen.

Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft uw kind zelf recht op inzage in zijn of haar leerlingdossier. Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan heeft de wettelijk vertegenwoordiger (ouders/verzorgers) namens uw kind recht op inzage.

Heeft u geen ouderlijk gezag meer, bijvoorbeeld na een echtscheiding? Ook dan moet de school u inzage geven in de leerlinggegevens over uw kind. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek. U moet dan zelf de directeur van de school om deze informatie vragen.

Inzage leerlinggegevens door anderen

Soms is de school verplicht om informatie over uw kind aan bepaalde deskundigen te geven. Bijvoorbeeld:

 • medewerkers in het voortgezet onderwijs (vo) of het speciaal basisonderwijs (sbo): wanneer uw kind de basisschool verlaat;
 • hulpverleners: bijvoorbeeld bij noodsituaties of vermoedens van kindermishandeling;
 • Inspectie van het Onderwijs (IvhO).

In andere gevallen moet u als ouder eerst toestemming geven.