Leerlingen in het speciaal onderwijs

Cluster 1 is er voor kinderen die blind of slechtziend zijn. Cluster 2 is er voor kinderen die doof of slechthorend zijn, of ernstige spraak-taalmoeilijkheden hebben.

De instellingen in cluster 1 en 2 hebben met de invoering van passend onderwijs een rol gekregen in het mbo, vanwege hun specifieke deskundigheid voor de begeleiding van studenten met een visuele, auditieve of communicatieve beperking.

De commissie van onderzoek beoordeelt op verzoek van de mbo-instelling of een student voldoet aan de landelijke criteria en of de student met extra begeleiding regulier onderwijs kan volgen. Deze beslissing wordt transparant gemaakt en (schriftelijk) toegelicht. De commissie geeft advies over de inhoud van de begeleiding. De cluster 2-instellingen organiseren ook de ondersteuning van dove leerlingen in het mbo.

Cluster 3 en 4

Cluster 3 is er voor kinderen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Cluster 4 is er voor kinderen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch probleem.

De rugzakgelden voor mbo-leerlingen voor wat betreft cluster 3 en 4 zijn overgegaan naar de mbo-instellingen. Deze financiële middelen zijn toegevoegd aan het budget voor extra ondersteuning van de mbo-scholen.