Medezeggenschap passend onderwijs MBO

Deelnemersraad

Passend onderwijs is niet alleen ingevoerd in het regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs, maar ook in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Voor de MBO-sector is de Wet medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs in werking getreden (sinds 1 maart 2010). In deze wet is geregeld dat elke MBO-instelling een deelnemersraad moet hebben, naast een ondernemingsraad waar personeel aan deelneemt. De deelnemersraad heeft adviesbevoegdheid over besluiten die werkomstandigheden en voorzieningen voor deelnemers betreffen. Ook kunnen andere onderwerpen worden opgenomen.

Ouderraad

Als ten minste 25 ouders van deelnemers van een regionaal opleidingscentrum daarom verzoeken, stelt het bevoegd gezag een ouderraad in. De bevoegdheden van de ouderraad worden vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut.