DCD richtlijn verschenen

De richtlijn DCD gaat over diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met Developmental Coordination Disorder (DCD).

Het doel van de richtlijn is om eenheid te creëren in terminologie, diagnostiek en interventie bij kinderen met (mogelijke) DCD, waarbij de richtlijn een structurele plaats heeft in het beroepsmatig handelen van alle zorgprofessionals die werken met kinderen met DCD.

Het belangrijkste is het vergroten van de bekendheid met DCD bij ouders, zorg- en onderwijsprofessionals.

Achterliggend doel is het verbeteren van de zorg aan deze kinderen en het beperken of voorkomen van secundaire gevolgen van DCD, zoals faalangst of terugtrekken uit het sociale leven. De laatste uitgangsvraag van de richtlijn gaat over DCD bij adolescenten en volwassenen.

Richtlijn Developmental Coordination Disorder (DCD)

Richtlijn

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Hoe en door wie wordt de diagnose DCD gesteld;
 • Welke onderliggende mechanismen spelen een rol ;
 • Welke meetinstrumenten voor het stellen van de diagnose DCD zijn geschikt;
 • Welke behandelmethodes worden geadviseerd;
 • Hoe kan aan ouderparticipatie vorm worden gegeven bij de diagnostiek en behandeling van een kind met DCD;
 • Hoe kan aan ketenzorg vorm worden gegeven bij de signalering, diagnostiek en behandeling van kinderen met DCD;
 • Hoe uit DCD zich in adolescentie en volwassenheid

Primair bestaat de doelgroep uit alle artsen, paramedici en psychosociale professionals die betrokken zijn bij kinderen met DCD en hun ouder(s)/verzorger(s).

De richtlijn is ook van grote waarde voor kinderen met DCD en hun ouders.

Hiervoor zijn twee redenen

 1. ten eerste stimuleert de richtlijn zorgverleners om vroeg te signaleren, tijdig door te verwijzen en te werken volgens methodes die in onderzoek effectief gebleken zijn.
 2. ten tweede wordt ook voor ouders informatie toegankelijk gemaakt over de diagnose DCD, de gevolgen in het dagelijks leven en de mogelijkheden voor behandeling en advies.

Tot slot is de richtlijn van belang voor adolescenten en volwassenen met DCD en de zorgverleners waar zij zich melden met problemen in het dagelijks leven die het gevolg zijn van de DCD.

Daarnaast is de richtlijn bestemd voor medewerkers in het onderwijs en speciaal onderwijs. Voor leerkrachten zal informatie beschikbaar gesteld worden rond de signalering van de motorische problematiek op school, de verwijsmogelijkheden en praktische tips voor het omgaan met kinderen met DCD in de klas.

Werkgroep

De Nederlandse richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit:

 • de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) in dit geval de kinderrevalidatieartsen
 •  Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN),
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) in dit geval de kinderpsychiaters
 •  ergotherapeuten
 • Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK)
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VVvOCM)
 • Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • oudervereniging Balans
 • de stuurgroep van het DCD Netwerk Nederland

Het patiëntenperspectief is vertegenwoordigd doordat een afgevaardigde van oudervereniging Balans deelnam aan de Invitational Conference en aan de werkgroep. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan oudervereniging Balans en de Patiëntenfederatie.

Ervaringen uit het DCD Netwerk Nederland en Balans zijn dat zowel ouders als zorgprofessionals soms onvoldoende samenwerking ervaren tussen verschillende zorgprofessionals.

Daarbij speelt onbekendheid met de diagnose DCD een rol en zijn zorgprofessionals soms onvoldoende op de hoogte van elkaars expertise.

Meer lezen

DCD Richtlijn artikel BalansMagazine nummer 3 2019

Richtlijn DCD komt er aan

DCD wordt nu vaak (te) laat ontdekt

Dutch DCD Research network

Lezersvragen over DCD

DCD is veel meer dan alleen motorische ‘onhandigheid’

Kwaliteit en richtlijnen DCD

Nog geen lid? Word het dan nu!

Word lid balk