Overheidsplannen ggz 2019

De Miljoenennota van 2019 bevat op het gebied van psychische zorg en ondersteuning en participatie niet veel opzienbarend nieuws, nieuw beleid of maatregelen.

Er wordt gerefereerd aan het Hoofdlijnenakkoord ggz en aan lopende trajecten.

MIND, koepelorganisatie in de ggz, waarbij Balans ook aangesloten is, heeft een overzicht gemaakt van de meest relevante punten voor ggz-cliënten en naasten.

Miljoenennota 2019

Belangrijkste punten hieruit kort samengevat

 • Eigen betalingen zorg

  • Om zorg voor individuele zorggebruikers toegankelijk te houden, bevriest het kabinet het maximale verplichte eigen risico. Ook wordt voor de Wmo-voorzieningen een abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken (omgerekend 19 euro per maand) ingevoerd.
  • Ook verlaagt het kabinet de eigen bijdragen voor langdurige zorg (Wlz) en beschermd wonen (Wmo).
 • Hoofdlijnenakkoord ggz

  • Meer ambulante zorg, inzet van ervaringsdeskundigen en aanpak van wachttijden.
 • Complexe zorgvragen

  • Er moet een passend aanbod komen voor mensen met complexe langdurende zorgvragen.
  • Het Juiste Loket van Ieder(in) en Per Saldo helpt patiënten, zorgaanbieders en gemeenten om in complexe situaties maatwerk te bieden.
 • Cliëntondersteuning

  • Komende jaren wordt fors geïnvesteerd in onafhankelijke cliëntondersteuning.
 • Langdurige zorg

 • Kwaliteit in de ggz

  • Dit jaar richtte de Agenda  ggz een nieuw kwaliteitsinstituut ggz op waarin het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz (NKO) en Stichting Benchmark ggz opgaan, genaamd Akwa.
 • Vertrouwenspersonen in de ggz

  • De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) is de onafhankelijke ondersteuner van cliënten in de ggz als zij met hun vragen en klachten nergens terecht kunnen. Met een instellingssubsidie aan de Stichting PVP kan de PVP zijn taken uit te voeren. Daarnaast financiert VWS de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). In totaal is voor de vertrouwenspersonen in de ggz in 2019 een bedrag beschikbaar van € 6,7 miljoen.
 • E-health

  • Patiënten moeten binnen enkele jaren zelf hun medische gegevens kunnen inzien en gebruiken. Bijvoorbeeld via een app of website.
  • Er is afgesproken om de inzet van e-health in de ggz te stimuleren en te investeren in informatievoorziening zoals een verbeterde uitwisseling tussen zorgverleners en hun patiënten.
 • Jeugdhulp en onderwijs

  • Met het programma Zorg voor de Jeugd wordt – in aansluiting op de evaluatie van de Jeugdwet, waaruit blijkt dat kinderen, ouders en medewerkers in de praktijk nog onvoldoende verbetering zien – de jeugdhulp in 2019 en volgende jaren merkbaar en meetbaar verbeterd voor kinderen en gezinnen.
  • Met dit programma worden, in partnerschap met partijen in het veld waaronder MIND, verbeteringen gerealiseerd op onderstaande actielijnen:
   • 1) Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
   • 2) Meer kinderen zo lang mogelijk thuis laten opgroeien
   • 3) Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen
   • 4) Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
   • 5) Investeren in vakmanschap
   • 6) Jeugdhulp dichtbij kind
 • Verkleining afstand tot de arbeidsmarkt

  • Drempels moeten verlaagd worden, zodat de stap naar meedoen, ook op de arbeidsmarkt, gemakkelijker wordt.
  • Een integrale aanpak van werk en inkomen, zorg en jeugdhulp dichtbij de mensen die het zonder ondersteuning niet redden, maakt het voor meer mensen mogelijk om mee te doen met een groter perspectief op werk.
 • Loondispensatie in de Participatiewet

  • Het kabinet ziet af van invoering van loondispensatie in de Participatiewet.
 • Wajong

  • Wajongers moeten veilig kunnen bewegen tussen uitkering en baan.

Meer lezen:

Miljoenennota
Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg
Mindplatform
Het Juiste Loket
Cliëntondersteuning in de GGZ
Wet langdurige zorg
‘Agenda voor transparantie en gepast gebruik’
Akwa
Stichting PVP
Programma Zorg voor de Jeugd
Brief 7 september loondispensatie in de Participatiewet
Participatiewet
Wajong

 

Word lid balk