Rapport onderwijsinspectie Dyslexieverklaringen: verschillen tussen scholen nader bekeken

Het aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs met een dyslexieverklaring is de laatste jaren toegenomen.

Oudervereniging Balans vindt dit grote aantal dyslexieverklaringen zorgwekkend.

Het is belangrijk dat kinderen met lees- en spellingproblemen binnen het onderwijs passende ondersteuning krijgen en alleen de kinderen met hardnekkige kenmerken van dyslexie die voldoen aan de criteria een dyslexieverklaring krijgen.

Opmerkelijk is de flinke stijging in het percentage dyslexieverklaringen in de brugklas van het voortgezet onderwijs (vo) ten opzichte van het einde van de basisschool.
In het vo heeft uiteindelijk 14 % van de leerlingen een dyslexieverklaring.

Dit is te lezen in het rapport dat de onderwijsinspectie op 10 april 2019 heeft gepubliceerd: Dyslexieverklaringen: verschillen tussen scholen nader bekeken

Net als de onderwijsinspectie vindt Balans het van belang een verklaring te vinden voor de grote toename van het aantal dyslexieverklaringen in de brugklas ten opzichte van groep 8.

Nader onderzoek is wenselijk. Waarbij wij hopen dat naast de scholen ook de ouders en de dyslexiezorg bij het onderzoek betrokken worden. Balans wil hierover graag met het ministerie in gesprek.

Daarnaast zijn er grote verschillen tussen scholen in aantallen dyslexieverklaringen. Bij de basisscholen zijn die verschillen niet direct te verklaren door kwaliteitsverschillen in het onderwijs.

Het vermoeden dat er een relatie is tussen de kwaliteit van het lees- en spellingonderwijs en het aantal dyslexieverklaringen ziet de onderwijsinspectie vooralsnog niet terug. Er zijn wel aanzienlijke kwaliteitsverschillen in het lees- en spellingonderwijs en de ondersteuning van leerlingen die tot de zwakste groep lezers en spellers behoren.

Het is in basis- en voortgezet onderwijs van groot belang om deze groep leerlingen met goed onderwijs te ondersteunen bij het lezen en spellen. Dit rapport biedt de nodige aanknopingspunten voor verbetering van het onderwijs op dit vlak.

Opvallend vindt Balans dat uit het onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat bij de meeste scholen de basis van het lees- en spelonderwijs goed is. Echter zorgelijk zijn de aanzienlijke kwaliteitsverschillen op het gebied van extra instructie en intensieve hulp zoals omschreven in het protocol leesproblemen en dyslexie.

Juist deze hulp op school is noodzakelijk om goed te kunnen vaststellen  of een kind een lees- of spelprobleem heeft of dat er sprake is van dyslexie.

De onderwijsinspectie vindt het wenselijk om scherper onderscheid te maken tussen leerlingen met de leerstoornis ernstige enkelvoudige dyslexie en de grotere groep leerlingen met zwakke lees- en spellingsprestaties die daarvan hinder ondervinden bij het leren.

Zowel in het basisonderwijs als vo blijkt het aandeel van leerlingen met een migratieachtergrond en/of ouders met een lager opleidingsniveau een belangrijke factor als verklaring van verschillen tussen scholen. Dit kan duiden op ongewenste ongelijkheid in de toegang tot dyslexiezorg.

Meer dan 90 procent van de leerlingen met een dyslexieverklaring in het basisonderwijs heeft middelbaar of hoger opgeleide ouders.

Het streven is dat de juiste leerlingen voor diagnose en vergoede dyslexiezorg in aanmerking komen en dat alle leerlingen met hardnekkige lees- en spellingproblemen in het onderwijs optimaal onderwezen en begeleid worden.

Dat betekent ook een gelijke toegang tot vergoede dyslexiezorg voor leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Balans vindt dat kinderen die echt dyslexie hebben ongeacht achtergrond of afkomst altijd de juiste hulp moeten krijgen. En dat het onderwijs in staat moet zijn om kinderen met leesproblemen adequaat te helpen, zodat ook goed duidelijk wordt welke kinderen echt dyslexie hebben en welke niet.

Samenwerking met Stimuleringsprogramma Dyslexie

Oudervereniging Balans nam het initiatief en is nu een van de partners in het ‘Stimuleringsprogramma Preventie & Integratie Aanpak Dyslexie & Hulpmiddelen Onderwijs’. Balans heeft bij OCW om aandacht gevraagd voor ontstane tekorten aan kennis, vaardigheden en inzichten ten aanzien van dyslexie binnen het onderwijs.

Wat doet het Stimuleringsprogramma Dyslexie voor u?

Samenwerking in de Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

De nieuwe vakinhoudelijke richtlijn diagnostiek, waaraan ook Balans meewerkt, moet vooral eenduidigheid in zorg brengen.

Richtlijn Dyslexie biedt houvast

Lees meer

Dyslexie vaststellen

Meer dyslexie bij kinderen uit welgestelde gezinnen

Wilt u ook dat Balans uw belangen op het gebied van dyslexie blijft behartigen? En bent u nog geen lid, word het dan nu. Speciale actie vanaf 18 april. Houd onze website in de gaten of meld u nu aan voor onze nieuwsbrief.

Word lid balk