Vanaf 1 augustus maatwerk in onderwijstijd mogelijk

Niet alle kinderen volgen volledig onderwijs op school. Soms kunnen kinderen vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school.

Vanaf 1 augustus is het voor deze leerlingen mogelijk een op maat gemaakt onderwijsprogramma te volgen. Hiermee kan worden afgeweken van het minimum aantal uren onderwijstijd.

Het bevoegd gezag van de school kan hiervoor instemming vragen van de inspectie.

Deze regeling geldt vanaf 1 augustus 2018 voor primair en voortgezet onderwijs. In het speciaal onderwijs bestaat deze mogelijkheid al een aantal jaar. Tot nu toe kreeg een gedeelte van deze leerlingen vrijstelling van onderwijs en gingen zij dus (tijdelijk) niet naar school (Leerplichtwet 1969).

Omdat deze leerlingen wel baat hebben bij onderwijs, wordt het door een wijziging in de Variawet vanaf 1 augustus mogelijk om hen maatwerk in onderwijstijd te bieden. Dit doet het bevoegd gezag aan de hand van een ontwikkelingsperspectief (OPP).

Hiervoor is het van belang dat de wettelijk vertegenwoordigers van de leerling op de hoogte zijn en het handelingsdeel van het OPP hebben ondertekend.

In het OPP wordt onderbouwd waarom de afwijking van onderwijstijd noodzakelijk is voor de leerling, waaruit het op maat aangeboden onderwijsprogramma bestaat en om hoeveel uren onderwijstijd per week het gaat. Ook wordt vastgelegd hoe de leerling weer kan toegroeien naar het volledige aantal uren onderwijs op school.

Lees meer op de website van de Inspectie van het Onderwijs bij Maatwerk in onderwijstijd voor leerlingen met een beperking.