Voortgezet Speciaal Onderwijs boven de 18 jaar

Leerlingen in het VSO mogen hun huidige opleiding afronden, ook als zij ouder zijn dan 18 of 20. De wet zegt dat leerlingen in het vso onderwijs mogen volgen tot het eind van het schooljaar waarin zij 20 worden.

Maar, als het wenselijk is om op de vso-school te blijven, bijvoorbeeld om de opleiding af te kunnen maken of omdat de kansen op werk zo worden vergroot, kan de inspectie van het onderwijs ontheffing verlenen en (dus) goedkeuren dat een leerling ook na hun 18e of 20e jaar op het vso mogen blijven.

Verlengen Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Leerlingen in het (V)SO hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een TLV is namelijk noodzakelijk om een kind of jongere in te schrijven op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze is in de meeste gevallen afgegeven tot de leeftijd van 18 of 20 jaar. Daarom moet bij het bereiken van deze leeftijd de TLV worden verlengd.

Ontwikkelingsperspectief

De beslissing om een TLV wel of niet te verlengen  wordt genomen door het samenwerkingsverband. Dit moeten zij beslissen op basis van het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling. Als uit het OPP blijkt dat de leerling zijn of haar diploma met een verlenging wel zou kunnen halen, of het verlengen van de schoolperiode de kans op het vinden van een betaalde baan vergroot, is het redelijk dat de TLV wordt verlengd, óók al is de leerling ouder dan 18 of 20 jaar. Ook andere redenen in het belang van het welzijn van het kind kunnen reden zijn tot een ontheffing van de onderwijsinspectie. Wanneer een samenwerkingsverband besluit geen TLV toe te kennen, kun je daar altijd bezwaar tegen maken.

Bezwaar tegen beslissing verlening TLV

Elk samenwerkingsverband is vanaf 1 augustus 2014 wettelijk verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Deze adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband neemt na het uitbrengen van het advies een beslissing over het bezwaar.

In plaats van zelf een adviescommissie op te richten, kan een samenwerkingsverband zich aansluiten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring. Deze Commissie is op verzoek van een aantal samenwerkingsverbanden door Onderwijsgeschillen ingesteld. De Commissie bestaat uit voorzitters en leden die over specifieke kennis en deskundigheid beschikken die nodig is voor het beoordelen van de bezwaren.

Of jouw samenwerkingsverband is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring kun je terugvinden in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit ondersteuningsplan moet te vinden zijn op de website. Kijk voor meer informatie op de website van onderwijsgeschillen.

Specifieke mogelijkheden vanwege Corona

Vanwege Corona hebben sommige leerlingen een achterstand opgelopen of extra ondersteuning nodig. Met het Nationaal Programma Onderwijs krijgen scholen extra geld  hiervoor voor een periode van tweeënhalf jaar. Omdat er nog wel eens onduidelijkheid is over het het verlengen van de opleidingsduur van leerlingen op het vso en pro na de leeftijd van 18 of 20 jaar is er een motie ingediend door de Kamerleden Westerveld en van den Hul waarop Onderwijsminister Slob schriftelijk heeft geantwoord. In deze brief Webversie Kamerbrief kwetsbare leerlingen en nop 250221 def bevestigt hij dat leerlingen nu én ook na de coronaperiode langer op het vso of pro mogen blijven wanneer dit nodig is voor hun ontwikkeling. Als de school van jouw kind hier niet van op de hoogte is kun je de Kamerbrief op school laten zien.

(bron, Kamerbrief van minister Slob over de uitvoering van de moties van Westerveld en Van den Hul d.d. 24 maart 2021)

Nog meer vragen of hulp nodig?

Als je een discussie hebt met de school en/of het samenwerkingsverband kun je (ook) een onderwijsconsulent inschakelen. Je kunt ook (eerst) bellen met onze advieslijn. Van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 13 uur op nummer 030-2255050.

*Afbeelding van Jan Vašek via Pixabay 

Wij steunen jou, steun jij ons? Word nu óók lid van Balans en volg gratis of met korting onze interessante webinars. Ook ligt dan ieder kwartaal BalansMagazine op de mat, vol met interessante wetenschappelijke ontwikkelingen, ervaringsverhalen en tips!