Onderwijsconsulenten

Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers, scholen en samenwerkingsverbanden onafhankelijk adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Lees meer op de website van de onderwijsconsulenten.

Onderwijsconsulenten

Onderwijsconsulenten werken door heel Nederland, vanuit hun eigen regio. De consulenten worden gecoördineerd vanuit een landelijk bureau in Den Haag.

Zij zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en hebben een uitgebreid netwerk. Daardoor kunnen zij de juiste organisaties en functionarissen benaderen die kunnen helpen bij het oplossen van knelpunten rond uw kind met een extra ondersteuningsvraag.

Onderwijszorgconsulenten

Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn er onderwijszorgconsulenten beschikbaar voor ouders en scholen die problemen ervaren bij het ontwikkelen van een onderwijszorgarrangement voor een individuele leerling en daar samen niet uitkomen. Het gaat om leerlingen voor wie zorg op school voorwaardelijk is voor het kunnen volgen van onderwijs.

Inzet onderwijs(zorg)consulenten

Met de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs kan er een beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent wanneer:

  • Er sprake is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte in primair- of voortgezet onderwijs en het MBO.
  • Ouders en/of school problemen ervaren met betrekking tot het handelingsdeel van het Ontwikkelingsperspectief (OPP).
  • Een (leerplichtige) leerling langer dan 4 weken thuiszitter is en
    • er geen uitzicht is op terugkeer naar de school waar deze leerling ingeschreven staat
    • er door deze school geen ander passend onderwijs kan worden geadviseerd.

Akkoord ouders noodzakelijk

Voor scholen en instanties geldt dat, als zij een aanmelding willen doen bij Bureau Onderwijsconsulenten, u als ouder (gezaghebbende) hiervan op de hoogte moet zijn en hiermee akkoord moet gaan. U moet de aanmelding dan ook ondertekenen, dit ook in verband met het uitwisselen van informatie over uw kind van het Bureau Onderwijsconsulenten naar de Onderwijsconsulent.