Onderwijskundig rapport

De wet zegt niet tot in detail wat in het onderwijskundig rapport moet staan. Maar er gelden wel enkele wettelijke regels. Als het onderwijskundig rapport wordt opgesteld in verband met de overgang van basis- naar voorgezet onderwijs, moet de basisschool in het onderwijskundig rapport het schooladvies voor het voortgezet onderwijs opnemen. Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs nemen in het onderwijskundig rapport in ieder geval het ontwikkelingsperspectief van de leerling op.

Meestal staat er in het onderwijskundig rapport:

  • Informatie over de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling
  • Informatie over de werkhouding
  • Resultaten en vorderingen
  • Informatie over extra begeleiding die is gegeven aan de leerling
  • Een schooladvies voor het voortgezet onderwijs
  • De uitslag van de eindtoets

Bescherming persoonsgegevens

Het is logisch dat u als ouder graag wil weten wat scholen wel en niet mogen vastleggen over uw kind en welke rechten u het om deze gegevens in te zien of te wijzigen. Scholen hebben beleid ontwikkeld voor het verwerken en de bescherming van persoonsgegevens van ouders en leerlingen. De ouder (of leerling) geleding van de medezeggenschapsraad (MR) heeft hierbij instemmingsbevoegdheid en moet hierbij betrokken zijn.

Hoe lang mag een school gegevens van het leerlingdossier bewaren?

Een school mag de gegevens van het leerlingdossier bewaren tot twee jaar nadat de leerling van school is gegaan.

  • In het lager en voortgezet onderwijs moeten gegevens over verzuim/afwezigheid en in- en uitschrijving vijf jaar bewaard blijven nadat de leerling is uitgeschreven.
  • Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen, moet een school drie jaar na het vertrek van de leerling bewaren.
  • In het Examenbesluit staat onder meer dat het centraal examen, inclusief de cijferlijsten, minstens zes maanden bewaard moet worden.