Scroll Top
Tijdelijke handreiking met criteria voor doorverwijzing naar dyslexiezorg i.v.m. corona (Demo)

Onderzoek overheveling taken en budget vergoede dyslexiezorg naar onderwijs afgerond

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft samen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een onderzoek laten doen naar de consequenties van overheveling van de vergoedde zorg voor kinderen met Ernstige Dyslexie (ED) naar het onderwijs. Aanleiding voor het onderzoek was een motie van René Peters (CDA) uit 2020 voor een overheveling van het budget voor dyslexiezorg naar het onderwijs. Begin december heeft Staatssecretaris Blokhuis de onderzoeksrapportage met een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief staat dat een reactie op het rapport wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet.

In de motie wordt gevraagd:

  • De aanpak van leerproblemen zoals dyslexie via het onderwijs te laten verlopen en in te zetten op een verbetering van taalonderwijs en goede gespecialiseerde hulp aan kinderen met Ernstige Dyslexie
  • De juridische, financiële en uitvoeringsconsequenties van overheveling van het budget voor ED-zorg naar het onderwijs te onderzoeken.

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek?

De onderzoekers hebben gesprekken gevoerd met betrokkenen bij goed leesonderwijs en dyslexiezorg zowel vanuit het onderwijs, de dyslexiezorg, gemeenten, wetenschap als vertegenwoordigers van ouders (Balans en Ouders & Onderwijs).

Daaruit kwamen 4 verschillende mogelijke scenario’s:

  1. Geen overheveling van het budget voor ED zorg. Het stelsel verandert niet en de gemeenten blijven verantwoordelijk voor de ED-zorg.
  2. Overheveling van de taken en het budget naar samenwerkingsverbanden basisonderwijs. De gemeenten spelen dan geen rol meer bij de dyslexiezorg.
  3. Overheveling van de taken en het budget naar schoolbesturen van de basisscholen.
  4. Overheveling van (inhoudelijke) taken naar samenwerkingsverbanden basisonderwijs. Zoals het beleggen van de poortwachtersfunctie voor toegang tot dyslexiezorg bij de samenwerkingsverbanden. De gemeente blijft eindverantwoordelijk en verantwoordelijk voor inkoop van ED-zorg. Dit scenario lijkt op de situatie zoals die in een aantal regio’s momenteel al bestaat.

Advies: Geen volledige overheveling, wel versterking samenwerking onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders

De onderzoekers adviseren geen volledige overheveling van taken en budget naar het onderwijs (scenario 2 en 3). Dit omdat de kans bestaat dat ook de succesvolle punten uit het huidige systeem (zoals toegankelijkheid, kwaliteit, samenhang ED-zorg en andere jeugdhulp, en uniformiteit van de zorg in het hele land) dan verloren gaan. Het is het volgens de onderzoekers maar de vraag of overheveling (in 2020 is 70 miljoen uitgegeven aan EED-zorg inclusief uitvoeringskosten en backofficekosten) naar het onderwijs een kostenbesparing zal opleveren.

Dit heeft ook te maken met de grote regionale verschillen als je kijkt naar bijvoorbeeld de organisatie van samenwerkingsverbanden. Bovendien zijn er regio’s waar het op dit moment goed lukt om de knelpunten op te lossen. Er zijn bijvoorbeeld al regio’s waar de functie van de poortwachter die beoordeelt of een kind wel of niet in aanmerking komt voor vergoede ED-zorg door de gemeente is neergelegd is bij het samenwerkingsverband of er is zeer nauwe samenwerking.

Blijven over scenario’s  1 en 4. Een vorm van deze scenario’s past bij de het advies van de onderzoekers. Zij raden aan om in te zetten op versterking van de samenwerking onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders. Mocht er toch worden besloten tot een overheveling naar het onderwijs dan vinden de onderzoekers dat eerst verder onderzoek nodig is en zorgvuldigheid van groot belang is bijvoorbeeld vanwege de grote voor het onderwijs nieuwe taak die zij dan zouden  krijgen.

Lees hier ons volledige dossier over dyslexie, of gebruik het zoekmenu om meer informatie te vinden. Vragen? Bel onze advieslijn

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.