Promovendus onderzoekt in hoeverre kinderen baat hebben bij dyslexiezorg

Op 4 november 2019 is gedragswetenschapper Liesbeth Tilanus aan de Radboud Universiteit gepromoveerd op haar onderzoek naar de effecten van de behandelingen binnen de (vergoede) dyslexiezorg.

Op basis van inzichten in het proefschrift wordt het belang van goede basisvaardigheden voor lezen en spellen benadrukt. Door aspecten van de klinische behandelaanpak te integreren in het onderwijs zullen naar verwachting in de toekomst minder kinderen doorstromen naar de dyslexiezorg.

Leren lezen en spellen is belangrijk om succesvol te zijn op school en om te kunnen functioneren in onze samenleving. Daarom leren kinderen vanaf groep 3 van de basisschool om te lezen en te spellen.

Niet alle kinderen ontwikkelen goede lees- en spellingvaardigheden. Kinderen waarvan vermoed wordt dat ze dyslexie hebben, vertonen achterstanden en laten ook aanhoudende problemen zien, zelfs na extra aandacht op school én intensieve hulp.

Voorspellende factoren

Tilanus onderzocht de kenmerken van Nederlandse kinderen met dyslexie en de rol van deze kenmerken in de voorspelling van de behandeluitkomsten tijdens en ná de dyslexiebehandeling. Oftewel: welke factoren liggen ten grondslag aan de lees- en spellingproblemen en kun je op basis van deze factoren voorspellen hoeveel vooruitgang een kind met dyslexie zal gaan boeken tijdens de behandeling? De effecten waren positief: kinderen met dyslexie lieten een vooruitgang zien, met name gedurende de eerste fase van de specialistische behandeling.

Nieuwe inzichten

De resultaten van het promotieonderzoek hebben geleid tot nieuwe inzichten. Tegelijkertijd roepen de resultaten vragen op. Wat maakt de dyslexiebehandeling effectief en hoe komt het dat kinderen op school deze vooruitgang níet hebben geboekt?

De belangrijkste vraag die Tilanus stelt is: hoe kunnen we de opgedane kennis terugkoppelen naar de praktijk? Wat betekenen de resultaten voor het leren lezen en spellen in het onderwijs, en wat betekent het voor de toekomstige specialistische zorg?

Antwoorden op deze vragen zullen bijdragen aan de best mogelijke hulp voor kinderen met lees- en spellingproblemen.

Kennis naar de praktijk

Tilanus vindt het belangrijk dat de resultaten van haar onderzoek met de praktijk worden gedeeld.

Daarom vond op haar initiatief op woensdag 6 november op de Radboud Universiteit het symposium ‘Dyslexie: hoe verbinden we onderwijs en zorg?’ plaats, waar ruim honderd professionals uit zowel het onderwijs, de zorg als de overheid samen het gesprek aangingen over de toekomst van de dyslexiezorg.

Symposium Dyslexie – hoe verbinden we onderwijs en zorg – 6 november 2019

Daarnaast zal ze ook spreken op verschillende bijeenkomsten voor vakgenoten, zoals de Nationale Dyslexie Conferentie en de conferentie van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN).

White paper met resultaten

De resultaten van Tilanus’ onderzoek zijn binnenkort te lezen op www.marant.nl/wetenschap. Hier kun je je gegevens achterlaten zodat je straks als eerste het white paper met de Nederlandse samenvatting van het proefschrift ontvangt.