Opvoeding en gedrag

Een kind ontwikkelt zich het beste in een positieve, verzorgende en beschermende omgeving. In zo’n omgeving is er aandacht voor wat het kind goed doet, zorgen opvoeders voor regelmaat en worden normen en waarden overgedragen. Daarnaast zijn er ook regels nodig. Vertel een kind ook waarom deze regels belangrijk zijn. Geef daarbij zelf het goede voorbeeld en wees consequent.

Opvoeden vindt niet alleen plaats in de thuissituatie. Ook andere personen zoals familieleden en leerkrachten zijn daarbij betrokken. Dit wordt ook wel de opvoedcontext genoemd.

Lastig gedrag

Soms lijkt een opvoeder alles goed te doen. Een opvoeder biedt een veilige structuur, heeft duidelijke regels en is consequent. Toch werkt het soms niet en vertoont een kind ongewenst gedrag. Een kind kan een probleem hebben waardoor opvoeden lastiger wordt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor extra steun en hulp.

Zie ook de Richtlijn Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp. Deze richtlijn gaat in op het proces van beoordelen en beslissen over hulp bij vragen en problemen in de opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen van nul tot achttien jaar (eventueel verlengd tot drieëntwintig jaar).

Gedrag in de puberteit

In de puberteit laten ouders hun kind steeds meer los. Kinderen gaan hun eigen weg en zetten zich soms af tegen hun opvoeders en school. Soms zorgen alcohol en spijbelen voor problemen. Er is dan specifieke hulp nodig. Ook hiervoor kunnen opvoeders terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Zie ook de Richtlijn Middelengebruik. Deze richtlijn gaat over kinderen en jongeren met risicovol middelgebruik binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Begeleiding in het dagelijks leven

Kinderen en jongeren met een ziekte, beperking of gedragsprobleem ervaren soms moeilijkheden in het dagelijks leven. Zo vinden zij het lastig om contact te leggen met anderen of hun dag in te delen. Er zijn dan verschillende vormen van begeleiding mogelijk:

  • Individuele begeleiding: dit is een-op-een ondersteuning. Zo kan een begeleider helpen om dingen te ondernemen en gedragsproblemen te verminderen.
  • Groepsbegeleiding: hierbij gaat het om dagbesteding voor jongeren.

Meer informatie

Opvoeden.nl biedt informatie aan die gemaakt is door deskundigen. De informatie is inhoudelijk getoetst door verschillende kennisinstituten. Ook zorgen zij ervoor dat de informatie steeds wordt aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Heeft u behoefte om direct met iemand te praten over opvoedingsproblemen? Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind of over de ondersteuning die het nodig heeft, dan kunt u bellen met een van onze ervaringsdeskundigen.

De BalansAdvieslijn is nu dagelijks geopend van 10 tot 13 uur. Nummer 030-2255050, toets 3.