Schoolplan en schoolgids

Elke school voor primair- en voortgezet onderwijs moet elke vier jaar een schoolplan opstellen. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs. In het schoolplan leest u hoe de school de kwaliteit van het onderwijs garandeert. Aan bod komen het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht.

Het schoolplan is ook een document waarin de school verantwoording aflegt aan de Inspectie van het Onderwijs over het schoolbeleid. De ouders en de medezeggenschapsraad moeten het schoolplan goedkeuren. Pas daarna keurt het schoolbestuur het plan goed.

Schoolgids basisschool

Elke basisschool is verplicht om elk jaar een nieuwe schoolgids op te stellen en deze aan de ouders van de leerlingen te verstrekken. In de schoolgids moet minstens de volgende informatie staan:

  • De doelen van het onderwijs
  • De met het onderwijsleerproces bereikte resultaten
  • De wijze waarop de extra ondersteuning aan de leerling wordt vormgegeven
  • De wijze waarop de extra ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt vormgegeven
  • De wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut
  • De rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het bevoegd gezag
  • Informatie over de klachtenregeling
  • De gronden voor vrijstelling van onderwijs
  • De manier waarop de school omgaat met bijdragen die niet afkomstig zijn uit de ouderbijdragen, of bijdragen die de school toekomt door de wet
  • Het beleid met betrekking tot de veiligheid op school
  • Hoe de tussen-, voor- en naschoolse opvang wordt geregeld
  • Het samenwerkingsverband waarbij de school is aangesloten

Schoolgids voortgezet onderwijs

Elke school voor voortgezet onderwijs is verplicht om elk jaar een schoolgids op te stellen en deze aan de ouders van de leerlingen uit te reiken. In de schoolgids moet minstens de volgende informatie staan:

 • De doelen van het onderwijs
 • De resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt
 • Informatie over de doorstroom van leerlingen naar een hoger leerjaar of een ander niveau, het percentage schoolverlaters zonder diploma en het slagingspercentage
 • De wijze waarop extra ondersteuning voor leerlingen wordt vormgegeven
 • De manier waarop de verplichte onderwijstijd wordt ingevuld, de vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs plaatsvindt
 • Hoe omgegaan wordt met lesuitval
 • De inrichting van het onderwijsprogramma voor de eerste twee leerjaren waarbij wordt aangegeven of sprake is van vakoverstijgende programmaonderdelen en de inzet van het personeel daarbij
 • De invulling van de eventuele maatschappelijke stage
 • De invulling en hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, waarbij de vrijwilligheid benoemd wordt
 • De rechten en plichten van ouders, leerlingen en het bevoegd gezag
 • Informatie over de klachtenregeling
 • Het veiligheids- en het verzuimbeleid
 • Het samenwerkingsverband waarbij de school is aangesloten