Thuiszitters

Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs.

Dossieronderzoek thuiszitters

Uit het dossieronderzoek thuiszitters van Ingrado blijkt dat bij het overgrote deel van de kinderen die thuiszitten meerdere van onderstaande problemen tegelijk spelen:

  • psychiatrische problemen: (vermoedens van) angsten, fobieën, psychische problematiek, psychiatrische stoornis;
  • gedragsproblemen: problematisch gedrag naar anderen (oppositioneel);
  • wachten op opvang: de opnemende instelling is niet in staat direct actie te ondernemen;
  • bureaucratie: regels en procedures, waarbij geen rekening gehouden wordt met de problematiek van de jongere;
  • thuisproblematiek: ontbreken van structuur, onvoldoende houvast, onrust, gebroken gezin, ouders met psychiatrische stoornis.

 Verantwoordelijkheid school

De school waar uw kind staat ingeschreven is verantwoordelijk voor het onderwijs voor uw kind. In overleg met ouders, leerling en school kan voorzien worden in een passend aanbod ter voorbereiding op terugkeer naar de school. Hier vallen ook boeken en huiswerk onder.

Wanneer een thuiszitter is ingeschreven op een school moet de school in het kader van de zorgplicht een passend onderwijsaanbod doen. Een niet-ingeschreven kind kan zich aanmelden bij een school waar op dat moment plaats is. Deze school heeft dan een zorgplicht om een passend aanbod te doen.