Vacatures bestuurders Balans

Oudervereniging Balans zoekt voor haar bestuur twee tot vier nieuwe bestuursleden.

Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen we door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap. Perspectief voor ieder kind, dat is waar we voor staan. Door belangenbehartiging, door betrouwbare informatievoorziening en door lotgenotencontact in de buurt. Balans zorgt voor begrip en herkenning. Balans heeft de ANBI-status.

Het bestuur wordt ondersteund vanuit een organisatie die wordt geleid door een directeur. Het bestuur ontwikkelt, samen met directie, de lange termijn strategie voor Balans.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden, waaronder de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur vertegenwoordigt Balans en alle leden zijn onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code. Van de bestuursleden wordt integriteit, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht, naast dat zij in staat zijn samen te werken, collegiaal discussie te voeren en de strategie van de vereniging steunen.

Functievereisten algemeen

Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij:

 • aantoonbaar ervaring hebben met en/of betrokken zijn bij de doelgroep van de vereniging en zich verbonden voelen met de doelstellingen van Balans;
 • bestuurlijke ervaring hebben, bij voorkeur in een non-profit organisatie of bij een (landelijke) goede doelen organisatie;
 • een uitgebreid netwerk hebben in een van de relevante velden (onderwijs, zorg, politiek c.q. bedrijfsleven) en deze ook willen en kunnen inzetten;
 • de drive hebben om de vereniging verder door te ontwikkelen en zich ervan bewust zijn dat de vereniging ondernemend moet zijn en een ontwikkeling van gesubsidieerd naar niet-gesubsidieerd doormaakt;
 • vanuit eigen expertise in staat zijn als klankbord te fungeren c.q. sparringpartner te zijn voor de directeur en tevens het vermogen te hebben om analytisch en op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden;
 • een zakelijke nuchterheid en ondernemende besluitvaardigheid combineren met politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Daarnaast zoeken wij bestuursleden met ervaring in één van de onderstaande gebieden:

Onderwijsveld

 • heeft een stevige positie in het Nederlandse onderwijsveld en/of politieke ervaring met onderwijs;
 • beschikt over bestuurlijke ervaring zoals bijvoorbeeld in de onderwijsraad, onderwijsinspectie, onderwijskunde, op universiteit of hogeschool en heeft affiniteit en visie op het belang van onze vereniging voor het passend onderwijs;
 • heeft kennis op het gebied van leerstoornissen en ervaring met ontwikkelingsstoornissen zoals bijvoorbeeld autisme, ADHD, dyslexie, dyscalculie, ODD/CD en DCD.

Ontwikkelingsstoornissen & wetenschap

 • heeft expertise op het gebied van ontwikkelingsstoornissen en kan inhoudelijke (wetenschappelijke) bijdragen hieraan leveren (ontwikkelingsneurologie of ontwikkelingspsychologie)
 • beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en heeft een groot netwerk binnen zorg, patiëntenorganisaties en VWS

Marketing, leden en fondsenwerving

 • heeft expertise op het gebied van marketing (productontwikkeling, prijsbeleid, distributiebeleid, positionering en communicatie) en kan inhoudelijk een bijdrage hieraan leveren
 • heeft expertise op het gebied van leden- en fondsenwerving en kan inhoudelijk een bijdrage hieraan leveren
 • beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en heeft een groot netwerk en kan dit aanwenden voor de vereniging

Honorering

Het bestuur vergadert ten minste vijf maal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. De functie is onbezoldigd. Voor alle bestuursleden is een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering afgesloten.

Procedure

De functies staan open voor zowel leden als niet leden van Balans. De selectiegesprekken vinden plaats op 20, 22 en 25 mei. Het selectiegesprek zal plaatsvinden met twee bestuursleden en de directeur.

Het bestuur doet vervolgens een voordracht aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Balans (eind juni).

Informatie of solliciteren

Voor nadere informatie over deze functies kunt u contact opnemen met Lucas Middelhoff, bestuurslid en telefonisch te bereiken op 06 43 36 65 55.

Achtergrond Balans organisatie en bestuur

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 6 mei. U kunt uw brief met cv richten aan bestuur@balansdigitaal.nl