Veranderingen cluster 1 en 2

  • Cluster 1 betreft kinderen die blind of slechtziend zijn.
  • Cluster 2 is er voor kinderen die doof of slechthorend zijn of ernstige spraak-taalmoeilijkheden hebben.

Scholen die onder deze clusters vallen, zijn dus geen deel gaan uitmaken van de regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Met de invoering van passend onderwijs is cluster 2 (net als cluster 1) vanwege de specialistische expertise overgegaan op een landelijke systematiek.

De instellingen in cluster 1 en 2 hebben ook een rol gekregen in het mbo, vanwege hun specifieke deskundigheid voor de begeleiding van studenten met een visuele, auditieve of communicatieve beperking. De speciale scholen voor onderwijs voor blinde of slechtziende leerlingen zijn Bartiméus en Visio. Visio en Bartiméus hebben hun krachten gebundeld in VIVIS Onderwijs. Ze verzorgen ook de ambulante begeleiding voor leerlingen met een visuele beperking op reguliere scholen.

Bartiméus en Visio hebben een brochure samengesteld: Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking (PDF, 1,59 MB).

De speciale scholen voor leerlingen die doof of slechthorend zijn, of die een ernstig spraaktaalprobleem hebben zijn verenigd in Siméa.

Toelaatbaarheidsverklaring

De instelling of de reguliere school waar uw kind is aangemeld (of staat ingeschreven), vraagt de toelaatbaarheid tot een instelling aan bij de commissie van onderzoek.

Deze commissie beoordeelt aan de hand van criteria of een leerling is aangewezen op onderwijs op de instelling of op ondersteuning vanuit de instelling. De commissie mag deze criteria zelf bepalen en bepaalt ook de duur van de toelaatbaarheid en het begeleidingsaanbod. Daarnaast adviseert de commissie over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief op de instelling en over de inhoud van de begeleiding.

Inschrijven bij reguliere school

Als uw kind niet toelaatbaar is tot de instelling, kunt u uw kind gewoon inschrijven bij een reguliere school of, als daar reden voor is, bij een (V)SO school van een ander cluster. De instelling voor cluster 1 of 2 heeft in dit geval dan geen zorgplicht. U kiest zelf voor een school, maar u kunt daarbij advies krijgen van de commissie van onderzoek van de instelling.

Ook als de periode van toelaatbaarheid afloopt en uw kind terug- of overgeplaatst kan worden naar het regulier onderwijs, moet u zelf uw kind op een reguliere school inschrijven. De instelling voor cluster 1 of 2 maakt met de reguliere school afspraken over de extra ondersteuning van uw kind. Als de periode van toelaatbaarheid afloopt, hebben instellingen de plicht om 8 weken naar een andere school of instelling te zoeken.