Veranderingen cluster 3 en 4

  • Cluster 3 is het onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte.
  • Cluster 4 betreft het onderwijs voor kinderen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch probleem.

Het cluster 3 en 4 onderwijs is na invoering van het passend onderwijs wel deel gaan uitmaken van de regionale samenwerkingsverbanden. Hoewel passend onderwijs als doel heeft dat er meer kinderen in het reguliere onderwijs passend onderwijs krijgen, blijft een deel van de kinderen naar een school voor speciaal basis- of voortgezet onderwijs gaan. Deze scholen blijven binnen passend onderwijs gewoon bestaan.

Overstap van het speciaal naar het regulier onderwijs

De overstap van het speciaal naar het regulier onderwijs kwam tot nu toe sporadisch voor. Nu passend onderwijs van start is gegaan is de verwachting dat meer leerlingen deze overgang zullen maken. Met passend onderwijs zal het speciaal onderwijs voor een grotere groep leerlingen schakelonderwijs worden. Het speciaal onderwijs als tijdelijke onderwijsvoorziening/een tijdelijk speciaal arrangement. Voor de leerlingen die teruggeplaatst worden naar het regulier onderwijs moet het samenwerkingsverband beleid formuleren. Het terugplaatsen van leerlingen naar het regulier onderwijs is in de wetgeving passend onderwijs nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van zowel het speciaal als het regulier onderwijs.

Wat er in de verschillende wetten (WVO, WPO en WEC) staat geschreven over terugplaatsing naar regulier onderwijs staat in de download ‘Terugplaatsing en wetgeving’.