Veranderingen in het mbo

Na invoering van de Wet passend onderwijs sinds 1 augustus 2014 zijn er een aantal zaken veranderd in het mbo.

Transparantie aanbod extra begeleiding

Het aanbod aan extra begeleiding aan studenten met een extra ondersteuningsvraag moet transparant worden geformuleerd en openbaar gemaakt. 

Intake

De intake is belangrijker dan voorheen. Tijdens de intake moet al een duidelijk beeld ontstaan of de student met zijn extra ondersteuningsvraag en de gekozen opleiding een goede match zijn of dat de mbo-instelling een succesvoller alternatief ziet voor de jongere. Samenwerking met het voorliggend onderwijs en de informatieoverdracht naar het mbo worden veel belangrijker.

Bij de intake van de student wordt ook de ondersteuningsbehoefte vastgesteld. Als een student deze behoefte niet meldt, wordt de ondersteuning ook niet opgenomen in de onderwijsovereenkomst (OOK). Dit betekent dat de instelling de noodzakelijke ondersteuning ook niet hoeft te leveren.

Een student is niet wettelijk verplicht om alle informatie te verstrekken die nodig is voor het bepalen van de ondersteuningsbehoefte. Maar het is wel belangrijk voor de instellingen om te weten welke ondersteuningsbehoefte de student heeft om de gewenste ondersteuning te kunnen bieden.

Onderwijsovereenkomst

Instellingen sluiten met alle studenten een onderwijsovereenkomst (OOK) af. Als de instelling met de student afspraken maakt over extra ondersteuning en begeleiding naast het normale begeleiding die de student krijgt, worden die in een bijlage opgenomen. Hiermee kan de student de beroepsopleiding succesvol volgen en afronden. De student zelf en de opleiding zetten beiden hun handtekening onder de overeenkomst. De onderwijsovereenkomst regelt de rechten en verplichtingen van de onderwijsinstelling en de student die onderling hebben afgesproken.

Bij een klacht over de onderwijsovereenkomst kan de student bij het College voor de Rechten van de Mens en vragen om een oordeel. Het College beoordeelt dan of de mbo-instelling op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht is doeltreffende aanpassingen te doen. Ook kan de student zich samen met de mbo-opleiding wenden tot dit College voor mediation of een oordeel. Het mediationtraject is korter dan het krijgen van een oordeel van het College. Mediation is alleen mogelijk als beide partijen hiermee instemmen.