Veranderingen in het (V)SO

Het speciaal onderwijs is niet verdwenen met de komst van passend onderwijs. Ook na de invoering van passend onderwijs zijn er kinderen voor wie een plaats op een speciale school de beste onderwijsplek is. Het geld dat voor die plekken is bedoeld, is gewoon beschikbaar gebleven. Wel kunnen de afspraken over wanneer een leerling wordt toegelaten tot speciale voorzieningen veranderd zijn. Ook kunnen er verschillen zijn tussen samenwerkingsverbanden.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

De Wet kwaliteit (V)SO verplicht (V)SO-scholen om voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief vast te stellen. Hierin staat wat zijn verwachte uitstroomniveau is en welke onderwijsdoelen een leerling zal kunnen halen. Door het instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau te verbinden ontstaat een prognose of ontwikkelingslijn voor alle leerlingen. Het ontwikkelingsperspectief biedt de leraar een handvat om het onderwijs planmatig en doelgericht vorm te geven en is een geschikt instrument voor afstemming en communicatie tussen school, ouders en leerling.