Veranderingen speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is niet verdwenen door de komst van passend onderwijs. Ook na de invoering van passend onderwijs zijn er kinderen voor wie een plaats op een speciale school de beste onderwijsplek is. Het geld dat voor die plekken is bedoeld, is nog steeds beschikbaar. Wel kunnen de afspraken over wanneer een leerling wordt toegelaten tot speciale voorzieningen (op een reguliere school of op het speciaal onderwijs) veranderd zijn.

Het “rugzakgeld” is naar het samenwerkingsverband gegaan. Het samenwerkingsverband heeft vastgelegd op welke manier dat budget voortaan wordt ingezet. Het samenwerkingsverband kan ervoor kiezen om de financiering van het rugzakje nog een tijd door te laten lopen.

Toelaatbaarheidsverklaring SBO/ (V)SO

Het samenwerkingsverband bepaalt onder andere de criteria op grond waarvan een leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt geplaatst. Ook heeft het samenwerkingsverband de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Het bevoegd gezag van de school waar een leerling is aangemeld of ingeschreven, vraagt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring tot speciaal basisonderwijs (SBO) of tot het (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) aan bij het samenwerkingsverband.

Om te beslissen over de toelating vraagt het samenwerkingsverband advies aan deskundigen. Op basis van dit advies beslist het samenwerkingsverband of een leerling toelaatbaar is tot het SBO of het (V)SO. Zo ja, dan geeft het samenwerkingsverband een verklaring af.