Wat als u er met school niet uit komt?

Belangrijk is dat u er eerst met de school probeert uit te komen als u het niet met elkaar eens bent. U kunt de klacht eerst binnen de school bespreken (met de leerkracht, zorg coördinator of intern begeleider, met de directeur van de school of met het schoolbestuur).

Geschillencommissie passend onderwijs

Als dit niet tot een oplossing leidt dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtencommissie waar de school bij aangesloten is of bij de Geschillencommissie passend onderwijs. Wanneer het gaat om toelating of ondersteuning van een leerling met een ondersteuningsbehoefte kunt u ook contact opnemen met het samenwerkingsverband. Wanneer u vindt dat er sprake is van discriminatie kunt u contact opnemen met het College voor de Rechten van de Mens.

 Onderwijsinspectie

Scholen en onderwijsinstellingen doen hun uiterste best om leerlingen en studenten zo goed mogelijk te bedienen. Maar er kan helaas weleens iets fout gaan. U kunt dan met de school of onderwijsinstelling in gesprek gaan of een klacht indienen volgens de klachtenprocedure van de school of onderwijsinstelling. U kunt hier meer over lezen op de website van de Onderwijsinspectie.

Onderwijsconsulenten

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op  1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing.

Mediation

Mediation kan worden ingezet als ouders een conflict krijgen met de school van hun kind. Mediation kan ook worden ingezet als een schoolbestuurder en een medezeggenschapsraad een conflict hebben. Of als een docent en zijn werkgever een conflict hebben. Ook als er sprake is van een dreigend conflict kan mediation een oplossing bieden. Bij mediation houdt u de regie over uw conflict. De mediators van Onderwijsgeschillen zijn gespecialiseerd in de verschillende conflicten in het onderwijsveld.

Het inschakelen van een bemiddelaar of ‘mediator’ kan tot een goede oplossing leiden voor een meningsverschil. Mediation kan ad hoc gebeuren, maar ook als verplichte probleemoplossing in de statuten van een samenwerkingsverband zijn opgenomen.

De Stichting Onderwijsgeschillen is een van de instanties die mediation aanbieden. In sommige gevallen gebeurt dat kosteloos.

Wet gelijke behandeling

Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten net als ieder ander kunnen meedoen. Dit staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz).

Als u vindt dat de school uw kind onterecht anders behandelt dan andere kinderen, of onvoldoende aanpassingen doet om passend onderwijs voor uw kind mogelijk te maken, kunt u een uitspraak vragen van het College voor de Rechten van de Mens. Ook kan het College bemiddelen tussen ouders en school.

College voor de Rechten van de Mens, voorheen Commissie gelijke behandeling

Sinds 1 augustus 2009 geldt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (waaronder dyslexie) zowel voor het praktijkonderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs, als voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Zie ook de Brochure Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen – in het basis- en voortgezet onderwijs

Zie ook de Brochure Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte – MBO, HBO, universiteit en praktijkonderwijs

Tot slot kunnen ouders ook naar de rechter gaan als ze een conflict met school hebben.