Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Publicatie van 46 Miep Ziek contracten op de dag van de leerplicht

Door: Katinka Slump, 14 maart 2018 

Zonder goede informatie over maatwerk binnen het onderwijsstelsel blijven te veel kinderen verstoken van onderwijs en zal het aantal thuiszitters blijven stijgen. Omdat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W ) tekortschiet in de informatievoorzieningen over de ruime mogelijkheden voor maatwerk die ons onderwijsstelsel kent, publiceer ik hieronder de 46 Miep Ziek die door het ministerie onder druk van de rechter openbaar zijn gemaakt.

Beleid alternatieve onderwijsprogramma's

Het ministerie van OC &W is op grond van het Kinderrechtenverdrag verplicht te voorzien in informatie over het onderwijsstelsel. De overheid zal scholen, docenten en ouders dan ook moeten informeren over het beleid om met alternatieve onderwijsprogramma’s te voorzien in onderwijs aan leerlingen die niet in een klas op school tot ontwikkeling kunnen komen. Zo zijn er leerlingen die onderwijs volgen buiten school, veelal thuis, op basis van een individueel handelingsplan dat in overleg met het ministerie OCW en de onderwijsinspectie tot stand is gekomen. Informatie over de inhoud van deze handelingsplannen is voor de meeste scholen, docenten en ouders echter niet toegankelijk.

Mogelijkheden maatwerk onvoldoende bekend

Daardoor is onvoldoende bekend dat het maatwerk onderwijs aan deze leerlingen, dat veelal wordt aangeboden op een andere locatie dan een school, wel wordt gefinancierd door de (reguliere) school waar de leerling staat ingeschreven. Ook is vaak onbekend dat bij alternatieve onderwijsprogramma’s buiten school ook gebruik kan worden gemaakt van particuliere onderwijs- en zorgaanbieders. Dit omdat de van overheidswege bekostigde scholen moeten zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerlingen en zelf nog niet kunnen voorzien in het dekkende aanbod van (passend) onderwijs dat daarvoor nodig is.

'Miep Ziek' contracten

De handelingsplannen ten behoeve van deze bijzondere onderwijstrajecten staan bekend als de “Miep Ziek” contracten. Onder druk van een procedure op grond van de WOB (wet openbaarheid van bestuur) heeft de minister van OC&W een aantal van deze Miep Ziek contracten openbaar moeten maken. Helaas heeft dit er niet toe geleid dat het ministerie van OC&W over maatwerk in het onderwijs openheid van zaken verschaft. De informatie die vanuit het ministerie van OC&W en de onderwijsinspectie wordt gedeeld is zeer gebrekkig en niet consistent. Hierdoor ontstaat twijfel bij onderwijsaanbieders, waardoor het aanbod voor maatwerk nog steeds schaars en de toegankelijkheid voor leerlingen die maatwerk nodig hebben zeer beperkt is. Dit is een ramp voor thuiszitters. 

Kenbaar maken beleid OC&W

Om die reden heb ik besloten om de geanonimiseerde Miep Ziek contracten op internet te plaatsen zodat het beleid van het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie voor ieder kenbaar is. Degenen die zich inzetten voor de toegankelijkheid van het onderwijs voor àlle kinderen kunnen daarmee hun voordeel doen.

Meer weten?

Vragen over het onderwijs voor jouw kind?

Kennisblok Onderwijs  Informatie en tips over passend onderwijs vind je in ons kennisblok ‘Onderwijs’

Bel onze advieslijn, of vul ons contactformulier in. 

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?