Scroll Top

De belangrijkste termen en onderdelen van passend onderwijs uitgelegd

 

‘Hoe meer je weet, hoe sterker je staat’

Soms hebben kinderen op school extra hulp of oefening nodig. Of andere uitleg of lesstof. En soms onderwijs op een andere, speciale school. Dat wordt geregeld met de Wet passend onderwijs. Het is goed om te weten wat dit precies inhoudt. In dit artikel geven we een korte uitleg over verschillende belangrijke termen en onderdelen van passend onderwijs, en geven we tips voor de gesprekken en samenwerking met school.

Wat is zorgplicht?

Elk kind moet onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. En extra hulp krijgen als dat nodig is. Het schoolbestuur moet daarvoor zorgen. Dat heet zorgplicht. Daarmee zorgt het schoolbestuur dat jouw kind een ononderbroken ontwikkeling kan doormaken. Ook als je kind (tijdelijk) niet fysiek naar school kan. De school onderzoekt wat voor hulp jouw kind nodig heeft en of de school die extra hulp zelf kan geven. Misschien past een andere school beter? Dan moet de school daarnaar helpen zoeken.

Wat is basisondersteuning?

Dit betekent dat een school hulp moet kunnen geven bij vaak voorkomende leerproblemen. Iedere school moet elke vier jaar een schoolondersteuningsprofiel (SOP) maken, waarin staat welke basis- en extra ondersteuning de school geeft.

Wat extra ondersteuning?

Als je kind meer nodig heeft dan basisondersteuning, kan je kind extra ondersteuning krijgen. Soms wordt dit geregeld door de school. Soms doet het samenwerkingsverband (SWV) dat. De afspraken hierover staan in het ondersteuningsplan van het SWV. Als jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een plan maken met doelen. Dit plan heet een ontwikkelingsperspectief (OPP).

Wat is instemmingsrecht?

De school overleg met jou over het OPP. Dit heet ook wel een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). De school bepaalt het uitstroomprofiel. Maar op het handelingsdeel heb je als ouder instemmingsrecht. Dit houdt in dat de school en jij het daar samen over eens moeten worden. Als je het eens bent met het handelingsdeel, zet je je handtekening. Daarna moet de school minimaal één keer per jaar met jou praten over hoe het met je kind gaat, en met de doelen in het OPP. En als het nodig is, het OPP aanpassen.

Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?

De school moet een ontwikkelingsperspectief maken als je kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit geldt voor de basisschool en de middelbare school. Het OPP bestaat uit minstens twee delen. Het uitstroomprofiel en het handelingsdeel. In het uitstroomprofiel staat naar welk niveau van vervolgonderwijs de school toewerkt. Het handelingsdeel gaat over de extra hulp voor jouw kind, om de doelen te bereiken. Hierin staan de ‘belemmerende’ en ‘stimulerende’ factoren van je kind. En wat je kind met deze factoren nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Kijk goed of je het hiermee eens bent. En onderzoek zelf ook wat jouw kind nodig heeft. Praat hier ook over met je kind zelf.

Samen met je kind

Betrek je kind bij gesprekken en plannen over wat het nodig heeft. Luister goed naar je kind en zorg ervoor dat de school dit ook doet. Kinderen en jongeren hebben hoorrecht op basis van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). Op dit moment ligt er een wetsvoorstel ‘versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs’, waarin wordt geregeld dat leerlingen van alle leeftijden hun mening mogen geven over de ondersteuning die zij krijgen.

Hoe praat ik met school over mijn kind?

Als je je zorgen maakt, of denkt dat je kind extra hulp nodig heeft, bespreek je dit meestal eerst met de leerkracht. Bij het maken van een afspraak vertel je alvast kort waarover je wil praten. Het kan ook zijn dat de school (de leerkracht of ondersteuningscoördinator) jou uitnodigt voor een gesprek. Vraag wat precies het doel is van het gesprek. Vraag ook wat de bespreekpunten zijn en of de school nog andere mensen uit wil nodigen voor het gesprek. Schrijf vóór het gesprek zelf ook op wat je wil bespreken. Je kunt iemand meenemen naar het gesprek. De andere ouder, of iemand anders die jouw kind goed kent. Of een hulpverlener van jouw kind. Maak tijdens het gesprek afspraken over wat er verder gaat gebeuren. Wie gaat wat doen? Wanneer is er weer een overleg? Vraag of de school een verslag van het gesprek wil mailen of sturen. Kijk goed of het klopt wat in het verslag staat en of jij en de school elkaar goed hebben begrepen. Je kunt ook zelf aantekeningen maken en een verslagje maken waarin de afspraken staan die zijn gemaakt. Deel dit verslag dan ook met school.

Uit een recent onderzoek van Balans, blijkt dat scholen regelmatig geen OPP maken, of dit niet met ouders bespreken. Ook krijgen ouders voor een gesprek over het ontwikkelingsperspectief, regelmatig het concept-OPP niet toegestuurd. Hierdoor kunnen zij zich niet goed voorbereiden op zo’n gesprek. Regelmatig wordt ouders niet om instemming gevraagd, terwijl zij wettelijk instemmingsrecht hebben. Op balansdigitaal.nl staat binnenkort meer informatie over de resultaten van de enquête over ondersteuning, het instemmingsrecht en het OPP. Zie hier een link naar het bericht over de enquête. En lees hier ons hele dossier over onderwijs.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.