Scroll Top

Balans reageert op internetconsultatie wet Wet vrij en veilig onderwijs

Balans houdt zich al enige tijd bezig met sociale veiligheid op school. Onder andere naar aanleiding van ons rapport ‘Ieder kind overal veilig’, is bepaald dat er een meldpunt sociale veiligheid moest worden ingericht. Er is een expertisenetwerk opgericht, waarin, naast Balans, de Algemene Onderwijsbond, COC, de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, Ingrado, de Inspectie van het Onderwijs (waaronder de vertrouwensinspectie), de Kinderombudsman, de Kindertelefoon, LAKS, Ouders & Onderwijs, de PO-Raad, het Regenboogloket, Rutgers, Stichting Onderwijsgeschillen, Stichting School en Veiligheid en de VO-raad vertegenwoordigd zijn. Ook is er inmiddels een ‘wegwijzerwebsite’: www.jouwveiligeschool.nl. Lees hierover meer in ons berichten ‘Wegwijzerwebsite sociale onveiligheid op school en internetconsultatie’ en ‘Voortgang sociale veiligheid februari 2023’.

Wetsvoorstel ‘Wet vrij en veilig onderwijs’

Onder andere als onderdeel van het verbeteren van de sociale veiligheid binnen het onderwijs, is de ‘’Wet vrij en veilig onderwijs’’ ontwikkeld. Deze wet staat op dit moment open voor internetconsultatie. Reageren kan nog tot 24 september 2023. Ook Balans reageerde, in overleg met Ouders & Onderwijs, op de internetconsultatie.

Wij hebben met positieve belangstelling het wetsvoorstel vrij en veilig onderwijs bekeken. Het is belangrijk dat school een plek is waar zowel leerlingen, onderwijsprofessionals als ouders veilig zijn en zich ook veilig voelen. Het is goed ter bescherming van alle betrokkenen om randvoorwaarden rondom sociale veiligheid beter te regelen in de wet. En zo voor iedereen heldere kaders te scheppen.

Klacht indienen meestal geen oplossing

In het betreffende wetsvoorstel, ligt de nadruk vooral op de klachtenprocedure. Balans geeft in haar reactie opnieuw aan, dat het indienen van een klacht vaak niet de route is die leidt tot een oplossing. De verhoudingen tussen school(bestuur) zijn vaak ongelijkwaardig, er is geen waarheidsvinding, de procedure duurt lang en ouders zijn vaak (terecht) bang voor negatieve gevolgen voor hun kind(eren) wanneer zij een klacht indienen.

Monitor veiligheidsbeleving

Balans pleit ervoor dat er, naast de veiligheidsbelevingsmonitor voor leerlingen en onderwijspersoneel, een monitor onder ouders komt. Jonge en kwetsbare leerlingen zijn veelal zelf niet of minder goed in staat hun zorg te verwoorden of in een monitor naar voren te brengen. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen uit de onderbouw. Bovendien horen wij ook regelmatig van ouders terug dat zij zich onveilig of onheus bejegend voelen door medewerkers van de school. Wij vinden dan ook dat voor een compleet beeld rondom veiligheidsbeleving in het onderwijs ook een monitor onder ouders noodzakelijk is. Bovendien is volledige anonimiteit wat ons betreft een voorwaarde om vrij en veilig aan een dergelijke monitor te kunnen deelnemen.

Meld- en registratieplicht (ernstige) veiligheidsincidenten

In onze reactie geven wij ook aan dat een registratieplicht voor veiligheidsincidenten en meld- en overlegplicht bij de meest ernstige situaties, suggestief is. Want wie bepaalt wanneer iets een veiligheidsincident, en wanneer iets een ernstig veiligheidsincident is? En wat gebeurt er met casussen van veiligheidsincidenten die niet bij de onderwijsinspectie (hoeven te) worden gemeld?  Hier zijn duidelijke(re) richtlijnen bij nodig waardoor suggestief handelen naar eigen inzicht wordt voorkomen. Ook moeten ouders en leerlingen een stem krijgen die gelijkwaardig is aan die van de besturen. Verder vinden wij dat niet de school maar de klachtencommissie formeel de taak moet krijgen om hun uitspraken altijd te melden bij de onderwijsinspectie zodat dit meegenomen kan worden in het toezicht.

Meldingen via ‘jouwveiligeschool’

Op dit moment is afgesproken dat meldingen die terecht komen bij het expertisenetwerk sociale veiligheid, indien nodig door een van de aangesloten partijen kan worden neergelegd bij het ministerie van OC&W. Balans wenst dat deze route wordt geformaliseerd.

Reageren op internetconsultatie

Hier lees je de volledige reactie van Balans op de internetconsultatie. Reageren op de internetconsultatie kan nog tot 24 september 2023 via: https://www.internetconsultatie.nl/vrijenveiligonderwijs/b1

meisje met hand op oor
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.