Scroll Top
school-favicon-397x181 (Demo)

Podcast Meisje van het Vossius

Op dinsdag  3 maart jl. was Suzanne Boomsma, directeur Oudervereniging Balans aanwezig bij twee rechtszaken die reeds waren aangekondigd in de vijfdelige podcast “Het meisje van het Vossius”.

In de podcast komt de leerlinge zelf aan het woord, haar moeder, maar ook andere betrokken partijen.

Rechtszaken

Drie bestuursrechters bogen zich over twee geschillen die door het meisje, als oud leerling van deze school, aan de rechtbank waren voorgelegd.

Het meisje verwijt de school dat zij haar onvoldoende hebben ondersteund en dan ook geen ontwikkelingsperspectief en geen handelingsdeel hebben vastgesteld. Dit terwijl het meisje ten gevolge van haar (chronische) ziekte door ongelukken tijdens haar schooljaren heel veel verzuimde en achterstanden opliep. Zij neemt het de school kwalijk dat zij haar, toen zij daardoor bleef zitten, zonder pardon hebben weggestuurd.

Basisregister onderwijs (bron)

De school heeft haar naam zonder pardon van de lijst geschrapt in het basisregister onderwijs (BRON) bij het ministerie OCW. Het meisje heeft dit gemeld bij de onderwijsinspectie en bij het ministerie van onderwijs. Omdat deze toezichthouders echter niets voor haar hebben gedaan roept zij zowel de inspectie als de minister op ter verantwoording bij de rechtbank.

Het meisje vraag de minister om de uitschrijving in het register ongedaan te maken. De inspectie heeft al in 2018 na onderzoek vastgesteld dat die uitschrijving bij BRON door de school onrechtmatig was. Dit omdat de school het meisje had uitgeschreven, terwijl er geen verwijderingsbesluit was van het schoolbestuur en de moeder uitdrukkelijk heeft geweigerd met die uitschrijving in te stemmen.

De minister is voor dit register gegevensverantwoordelijk en moet er voor zorgen dat de informatie in het register klopt. De minister weigerde de onjuiste uitschrijving door te halen, omdat in de wet staat dat de school verplicht is de juiste gegevens in te voeren. De minister gaat er daarom van uit dat de gegevens kloppen, ondanks het onderzoek van de inspectie, en verwees het meisje dan ook terug naar de school. Maar ook de school weigerde om de uitschrijving bij BRON te rectificeren. De rechter moet nu beslissen wie wat moet doen.

Onderwijsinspectie

Nadat het meisje bij de inspectie had gemeld dat de school haar zorgplicht voor haar als (chronisch) zieke leerling niet was nagekomen, heeft de inspectie niet ingegrepen. De inspectie is er niet voor ouders en leerlingen zo stelt de inspectie, want de inspectie houdt enkel toezicht op scholen. De inspectie zegt dat het meisje dan zelf maar de school op haar zorgplicht moet aanspreken en bij de rechter een procedure moet starten tegen de school.

Het meisje vindt dit onrechtvaardig, ze vindt dat dit niet haar taak is maar die van de inspectie. Bovendien heeft zij ook niet de middelen en de mogelijkheden voor het voeren dergelijke procedures. Het meisje vraagt de rechtbank dan ook om in te grijpen. Zij vraagt om namens de inspectie te beslissen dat de school ook haar kosten voor de laatste twee jaren onderwijs te betalen, tot het behalen van haar eindexamen in 2019. Door dat te doen kan de school haar zorgplicht om te zorgen voor het onderwijs aan de leerling, ook nu achteraf, nog nakomen.

Dit is echter tegen het zere been van de inspectie. De inspectie wil niet dat er publiek onderwijsgeld door een school wordt betaald aan een particuliere onderwijsaanbieder zodat hun leerling alsnog een diploma kan halen. Dat er door de school bij gerechtelijke procedures tegen de leerling onderwijsgeld wordt uitgegeven aan een (commerciële) advocaat, vindt de inspectie blijkbaar geen probleem.

Dit is echter tegen het zere been van de inspectie. De inspectie wil niet dat er publiek onderwijsgeld door een school wordt betaald aan een particuliere onderwijsaanbieder zodat hun leerling alsnog een diploma kan halen. Dat er door de school bij gerechtelijke procedures tegen de leerling onderwijsgeld wordt uitgegeven aan een (commerciële) advocaat, vindt de inspectie blijkbaar geen probleem.

Bovendien schrijft de wet voor, na de opheffing van de reguliere ziekenhuisscholen en na het stopzetten van de gemeentelijke subsidie aan schoolbegeleidingsdiensten, dat scholen voor (chronisch) zieke leerlingen bij particuliere onderwijsaanbieders huisonderwijs kunnen inkopen. Zo kunnen scholen aan hun verplichting voldoen om ook te voorzien in het onderwijs aan deze leerlingen. Om die reden is in 2006 aan de lumpsum van schoolbesturen 65 miljoen per jaar extra toegevoegd. Het lijkt er op dat de inspectie aan deze wettelijke bepalingen voorbij gaat.

Uitspraak

De verwachting is dat er op 14 april a.s. door de rechtbank uitspraak zal worden gedaan. Dat kan echter ook langer duren omdat de vraag die voorligt lastig is. Het meisje vraagt de rechtbank om namens de Inspectie van Onderwijs een besluit nemen en dat is niet iets wat rechtbanken vaak doen. Bovendien een besluit dat van belang is voor meer leerlingen dan dit meisje.

Wordt vervolgd….

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.