Scroll Top
BALANS-CHE Rapport onderzoek buddysysteem - cover (Demo)

Buddy draagt bij aan goede samenwerking tussen ouders en scholen

Binnen scholen hebben professionals een team van meedenkende collega’s en deskundigen om zich heen. Ouders staan er meestal alleen voor wanneer blijkt dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft op school. Zij zijn zeer betrokken maar hebben beperkte kennis van het onderwijssysteem. Dit bemoeilijkt goede en gelijkwaardige samenwerking. Balans heeft ervaring opgedaan met een buddysysteem voor ouders. De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft de ervaringen onderzocht en de lessen daaruit geleerd kunnen worden in kaart gebracht. In hun rapport komen de onderzoekers met een warm pleidooi voor een buddysysteem. In het belang van ouders, kinderen en de scholen.

Ervaringsdeskundige buddy is er voor de ouders

De gedachte achter het buddysysteem is dat de ervaringsdeskundige buddy zijn ervaring ten dienste stelt aan de ouders. En bijdraagt aan de totstandkoming van goede samenwerking met school. Een ervaringsdeskundige buddy is er voor de ouders zoals een orthopedagoog of intern begeleider er is voor de leraar. Hij denkt met de ouders mee om te komen tot een goede samenwerking met school met het oog op het kind. Een buddysysteem is er niet vanzelf. Want wanneer is iemand geschikt om als buddy op te treden? Moet hij geschoold worden? Welke eisen stel je aan de match tussen ouders en buddy? Is er begeleiding nodig op deze match? Hoe lang duurt een samenwerking? Wat is eigenlijk de taakstelling van de buddy? Op al deze vragen gaan de onderzoekers in het onderzoeksrapport ‘Buddy draagt bij aan goede samenwerking met school’: BALANS-CHE Rapport onderzoek buddysysteem – def

De tijd is er rijp voor

Op basis van hun onderzoek adviseren de onderzoekers van het CHE drs. Elize Lam (senior onderzoeker), drs. Ellen Aanen (senior onderzoeker) en dr. Wim Dekker (lector) spoedig en zorgvuldig te komen tot een ontwerp voor een buddysysteem dat dichtbij de ouders staat, maar ook het vertrouwen krijgt van het onderwijs. De tijd is er volgens hen rijp voor. De uitkomsten van het onderzoek kunnen helpen bij het ontwikkelen van een goed systeem. Er is al veel kennis beschikbaar. De onderzoekers hebben het vertrouwen dat een buddysysteem zal bijdragen aan een betere samenwerking tussen ouders en school in het belang van het kind. Dat het de draagkracht van ouders zal vergroten en hun plezier in het ouderschap zal doen groeien. 

Aanbevelingen

In hun rapport komen de onderzoekers met een aantal waardevolle aanbevelingen: 

  • Bij het komen tot een goed ontwerp moet de driehoek ouder, kind en onderwijs centraal staan. Het mag niet zo zijn dat belangentegenstellingen het buddysysteem van meet af aan ondermijnen. Voor het te ontwerpen buddysysteem geldt hetzelfde als wat geldt voor de positie van de buddy in de driehoek: de buddy draagt bij aan een betere afstemming tussen ouders en onderwijs met het oog op het kind, maar staat dichtbij de ouders en is de buddy van de ouders. In het te ontwerpen buddysysteem moet de stem van het onderwijs dus goed doorklinken en volop ruimte krijgen, maar gaat het om de ontwikkeling van een systeem dat ouders bijstaat met het oog op het kind. Het buddysysteem kan daarmee niet van de school zijn maar moet dichtbij maar wel op enige afstand van de school georganiseerd worden. 
  • Het buddysysteem moet ruimte bieden aan informele buddy’s. Een buddy is geen professional. Tegelijkertijd gaat het hier om een belangrijk en kwetsbaar systeem, dat professioneel ondersteund moet worden. Dit is in het belang van ouders, kinderen, de buddy en school. Hierop zal geïnvesteerd moeten worden. 
  • Voor buddy’s moet er niet alleen ondersteuning zijn, maar ook professionalisering. Dit draagt bij aan de kwaliteit en aan het plezier. 
  • Ondanks de investeringen die gedaan moeten worden, geloven wij toch dat een buddysysteem op termijn ook veel kosten kan besparen. Allereerst voor de scholen zelf. Spanningen en conflicten kosten scholen veel tijd en geld en dragen bovendien niet bij aan de arbeidssatisfactie. Alle drie urgente kwesties in het onderwijs. En wanneer de stress voor ouders en kinderen afneemt en er weer vertrouwen ontstaat scheelt dit ook veel pijn, last en moeite. Ongetwijfeld leidt dat ook tot een afnemend beroep op hulpverlening. Na invoering van een buddysysteem kan een onderzoek op basis van effectcalculatie deze te verwachten winst in kaart brengen. Dit zal bijdragen aan de legitimatie van het buddysysteem.

Het onderzoeksrapport ‘Buddy draagt bij aan goede samenwerking met school’ is onderdeel van het project ‘Voor Elkaar! Regionale steunpunten’, uitgevoerd door Oudervereniging Balans in samenwerking met Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders. Met dit project wordt geleerd van de praktijk waarin ervaringsdeskundige ouders (vrijwilligers), ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen die vastlopen in het onderwijs ondersteunen door middel van een effectief buddysysteem. Naast dit onderzoek zijn onder andere vrijwilligers getraind en is er een uitgebreide kennisbank 3.0 ontwikkeld. Aanleiding voor het project was, dat in de dagelijkse praktijk blijkt dat ouders bepaalde informatie en ondersteuning nodig hebben wanneer hun kind om wat voor reden dan ook vastloopt op school. Sinds de decentralisatie en regionale invulling van passend onderwijs is de informatie en steun die ouders nodig hebben regionaal verschillend.

Project regionale steunpunten

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van ZonMW.

Zie hier het rapport:

Het onderzoeksrapport ‘Buddy draagt bij aan goede samenwerking met school’ is onderdeel van het project ‘Voor Elkaar! Regionale steunpunten’, uitgevoerd door Oudervereniging Balans in samenwerking met Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders. Met dit project wordt geleerd van de praktijk waarin ervaringsdeskundige ouders (vrijwilligers), ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen die vastlopen in het onderwijs ondersteunen door middel van een effectief buddysysteem. Naast dit onderzoek zijn onder andere vrijwilligers getraind en is er een uitgebreide kennisbank 3.0 ontwikkeld. Aanleiding voor het project was, dat in de dagelijkse praktijk blijkt dat ouders bepaalde informatie en ondersteuning nodig hebben wanneer hun kind om wat voor reden dan ook vastloopt op school. Sinds de decentralisatie en regionale invulling van passend onderwijs is de informatie en steun die ouders nodig hebben regionaal verschillend.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.